Rom Рус Eng Home      Print      Add to Favorites      

SERVICII    |    ECHIPA    |    ASISTENTA JURIDICA    |    BURSA DE MARCI SI INVENTII    |    CONTACTATI-NE
CE ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA
CONSULTATII
BIBLIOTECA
INFO
CALEIDOSCOP
LINKSLEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind protectia topografiilor circuitelor integrate
Nr. 655-XIV

Prezenta lege reglementeaza protectia juridica a topografiilor circuitelor integrate, raporturile patrimoniale si cele personale nepatrimoniale aparute in procesul crearii s i exploatarii lor.
C u p r i n s:
Articolul 1. Obiectul protectiei
Articolul 2. Dreptul la protectie
Articolul 3. Inregistrarea topografiei
Articolul 4. Drepturile titularului
Articolul 5. Drepturile creatorului unei topografii inregistrate
Articolul 6. Transmiterea drepturilor
Articolul 7. Alte exploatari fara autorizarea titularului
Articolul 8. Incetarea drepturilor
Articolul 9. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor titularului
Articolul 10. Protectia topografiilor in strainatate
Articolul 11. Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii IndustrialeArticolul 1. Obiectul protectiei

(1) Prin circuit integrat se intelege un produs, sub forma sa finala sau sub o forma intermediara, destinata sa indeplineasca o functie electronica, in care elementele, dintre care cel pu in unul este un element activ, si interconexiunile, in totalitate sau partial, fac parte integranta din corpul sau suprafa a unei piese materiale.

(2) Prin topografie (schema de configuratie) a unui circuit integrat, denumit in continuare topografie, se intelege dispunerea tridimensionala, oricare ar fi expresia ei, a unor elemente, dintre care cel putin unul este un element activ, si a tuturor interconexiunilor circuitului integrat sau a unei part i din ele ori o astfel de dispunere tridimensionala pregatita pentru un circuit integrat destinat fabricarii.

(3) Dreptul asupra topografiei este recu-noscut s i protejat pe teritoriul Republicii Moldova prin inregistrare, in conditiile prezentei legi, la Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale, denumita in continuare Agentie, si eliberare a certificatului de inregistrare.

(4) Sant protejate, in conditiile prezentei legi, topografiile originale, adica cele create in urma efortului intelectual al creatorilor, daca in momentul crearii ele nu sant cunoscute pentru creatorii de topografii si fabricantii de circuite integrate.

(5) O topografie, constituita dintr-o combinatie de elemente si interconexiuni care sint cunoscute poate fi protejata numai daca combinatia, luata in ansamblul ei, este originala in sensul alin. (4) din prezentul articol.

(6) O topografie se considera originala in cazul in care nu este dovedit contrariul.

(7) Divulgarea informatiei referitoare la topografie nu influenteaza originalitatea ei in cazul in care aceast divulgare a fost facuta in termen de 24 de luni pana la data depunerii la Agentie a cererii de inregistrare a respectivei topografii de catre creator, solicitant sau o terta persoana, care a obttinut de la primii informatia, direct sau indirect. In caz contrar, persoana interesata este obligata sa prezinte dovezile necesare.


Articolul 2. Dreptul la protectie

(1) Pot beneficia de protectia unei topografii, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice si juridice rezidente in Republica Moldova.

(2) Persoanele fizice si juridice nerezidente in Republica Moldova beneficiaza de drepturile oferite de prezenta lege in conditiile prevazute de conventiile internationale la care Republica Moldova este parte, iar in lipsa acestora - pe baza de reciprocitate.

(3) Persoanele indreptaite sa obtina protectia legala a unei topografii intretin relatii cu Agentia personal sau prin reprezentantul in proprietate industriala, autorizat printr-o procura, care activeaza in conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

(4) Persoanele fizice si juridice nerezidente in Republica Moldova intretin relatii cu Agentia numai prin reprezentantul in proprietate industriala din Republica Moldova.

(5) Dreptul la protectia unei topografii apartine creatorului ei sau succesorului in drepturi al acestuia. In cazul in care exista mai multi creatori, dreptul la protectia topografiei apartine acestora in comun, daca contractul incheiat intre ei nu prevede altfel.

(6) In cazul in care topografia a fost creata de un salariat in cadrul obligatiilor de serviciu sau executind o sarcina concreta incredintat in scris (topografie de serviciu), dreptul la protectia topografiei apartine sau creatorului, sau unitatii, conform contractului incheiat intre creator si unitate.

(7) Daca topografia a fost creata de o persoana la comanda unei alte persoane, dreptul la protectia topografiei apartine persoanei indicate in contractul incheiat intre ele.


Articolul 3. Inregistrarea topografiei

(1) Inregistrarea unei topografii la Agentie se efectueaza in baza depozitului national reglementar, ale carui documente se depun tiparite in limba de stat.

(2) Depozitul national reglementar pentru inregistrarea unei topografii se constituie din:

1) cerere, prin care se solicita inregistrarea topografiei, care trebuie sa contina:
a) numele si prenumele sau denumirea si adresa solicitantului;
b) indicatiile privind dreptul solicitantului de a inregistra topografia, conform art. 2 alin. (5)-(7) din prezenta lege;
c) numele, prenumele s i adresa creatorului (creatorilor) topografiei;
d) denumirea si destinatia circuitului integrat realizat pe baza topografiei;
e) data cre rii topografiei;
f) data primei exploatari comerciale a topografiei, dac este cazul;
g) numele si prenumele sau denumirea si adresa reprezentantului, dac este cazul;
h) semnatura solicitantului sau a reprezentantului;

2) documentatie tehnica, constituita din materiale grafice si texte, care contine informatia suficienta pentru a permite identificarea topografiei si pentru a evidentia functiunea electronica a circuitului integrat care incorporeaza topografia;

3) doua exemplare ale circuitului integrat, daca acesta a fost realizat si exploatat in scopuri comerciale;

4) document ce confirma achitarea taxelor;

5) procura, in cazul in care cererea se depune prin intermediul reprezentantului in proprietate industriala.

(3) Se permite depunerea documentelor cererii (cu exceptia cererii propriu-zise), redactate in una din limbile de circulatie internationala: engleza , franceza, germana, rusa. In acest caz, traducerea documentelor cererii in limba de stat, certificata in mod corespunzator, se depune la Agentie in termen de 2 luni de la data prezentarii materialelor cererii. Daca, in termenul indicat, solicitantul nu va depune traducerea documentelor cererii in limba de stat, cererea se considera nedepusa.

(4) Data constituirii depozitului national reglementar se considera data depunerii la Agentie a tuturor materialelor enumerate la alin. (2) pct. 1) - 4) din prezentul articol.

(5) Cererea de inregistrare poate avea ca obiect o singur atopografie.

(6) Agentia examineaza documentele enumerate la alin. (2) din prezentul articol in scopul stabilirii conformitatii lor cu: a) cerintele legale formale privind depozitul na ional reglementar (examinarea formala) - in termen de o lun de la data constituirii depozitului na ional reglementar; b) cerintele prevazute la art. 1 alin. (4) - (7) din prezenta lege - in termen de 2 luni de la data incheierii examinarii formale.

(7) Daca se constata indeplinirea tuturor cerintelor legale, Agentia emite hotarirea de inregistrare a topografiei, efectueaza inregistrarea in Registrul National al To-pografiilor Circuitelor Integrate si o notifica solicitantului.

(8) In cazul in care se constata lipsuri sau deficiente ale documentelor prezentate, acestea se comunica in scris solicitantului in termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordindu-i-se un termen de 2 luni de la data primirii notificarii pentru prezentarea completarilor si rectificarilor necesare.

(9) Daca solicitantul prezinta in termenul acordat toate completarile si rectificarile necesare, Agentia efectueaza procedura de inregistrare prevazuta la alin. (7) din prezentul articol.

(10) In cazul in care raspunsurile solicitantului la doua notificari repetate nu contin completarile si rectificarile cerute de Agentie, fara expunerea motivelor, aceasta are dreptul s ceara solicitantului intretinerea ulterioara a relatiilor numai prin reprezentantul in proprietate industriala.

(11) Daca solicitantul nu prezinta in termenul stabilit complet rile si rectificarile necesare sau se constat ca obiectul pentru care se solicita inregistrarea nu corespunde cerintelor prevazute la art. 1 alin. (4)-(7) din prezenta lege, Agentia emite hotarirea de respingere a cererii, comunicindu-i in scris solicitantului motivele respingerii.

(12) Agentia publica datele privind inregistrarea topografiei in Buletinul Oficial de Proprietate Industrial si elibereaza persoanei indreptaite un certificat de inregistrare a topografiei in termen de 3 luni de la data la care solicitantului i s-a comunicat hotarirea de inregistrare a topografiei, cu conditia achitarii taxei corespunzatoare.

(13) Hotarirea de respingere a cererii de inregistrare a topografiei poate fi contestat de catre solicitant la Comisia de Apel a Agentiei in termen de 3 luni de la data primirii acesteia. Contestatia se examineaza in decursul a 3 luni de la data inregistrarii ei la Comisia de Apel. Decizia Comisiei de Apel se comunica persoanelor interesate in termen de o luna de la data emiterii si poate fi atacat in judecata in termen de 3 luni de la data primirii notificarii.

(14) In perioada de protectie, titularul unei topografii inregistrate, denumit in continuare titular, va comunica Agentiei modificarile privind numele sau denumirea sa, adresa etc.


Articolul 4. Drepturile titularului

(1) Se considera titular persoana fizica sau juridica recunoscuta, in conditiile prezentei legi, drept beneficiar al protectiei topografiei inregistrate.

(2) O topografie inregistrata la Agentie este protejata pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioada de 10 ani, termenul incepind s curga de la data constituirii depozitului national reglementar sau de la data primei exploatari comerciale a topografiei, indiferent unde in lume, daca aceasta este anterioara datei depozitului natonal reglementar.

(3) Prin exploatarea topografiei se intelege:
a) reproducerea, fie prin incorporare intr-un circuit integrat, fie in alt mod, a topografiei sau a uneia din partile acesteia, cu exceptia parailor care nu sint originale in sensul dispozitiilor art. 1 alin. (4)-(7) din prezenta lege;
b) exportul, importul, oferirea spre vinzare, vinzarea sau distribuirea in orice mod, in scopuri comerciale, a topografiei, a circuitului integrat in care aceasta este incorporat sau a unui articol care incorporeaza un astfel de circuit integrat.

(4) Pe toata durata protectiei topografiei inregistrate, titularul are dreptul exclusiv la exploatarea ei, precum si dreptul de a permite sau interzice altor persoane exploatarea respectivei topografii, a circuitului integrat in care aceasta este incorporat sau a unui articol care incorporeaza un astfel de circuit integrat.

(5) Titularul are dreptul sa marcheze circuitele integrate, care au la baza topografia inregistratacu litera majuscul "T".

(6) Dreptul titularului nu este limitat sau conditionat de faptul incorporarii sau neincorporarii circuitului integrat intr-un produs.

(7) Dreptul titularului nu se extinde asupra proiectelor, procedeelor si mijloacelor tehnologice, utilizate pentru realizarea topografiei inregistrate sau a circuitului integrat, nici asupra informatiilor stocate in circuitul integrat.

(8) O topografie se considera obiect de comercializare daca ea se exploateaza in scopuri comerciale ordinare separat sau incorporat intr-un circuit integrat.

(9) O topografie se considera obiect al primei exploatari comerciale de la data la care ea a fost prima oara exploatata, integral sau partial, in scopuri comerciale, oriunde, de catre titular sau cu consimtmintul acestuia.

(10) Daca o topografie a fost exploatata comercial in tara sau in strainatate, ea poate beneficia de protectie, in conditiile prezentei legi, numai daca cererea de inregistrare a fost depusa la Agentie in termen de 2 ani de la data primei exploatari comerciale.

(11) Nu constituie o incalcare a drepturilor titularului unei topografii inregistrate reproducerea de catre un tert a topografiei, in sensul prevederilor alin. (3) si (4) din prezentul articol, daca a fost facut:
a) intr-un cadru particular, f ara scopuri comerciale;
b) in scop de evaluare, analiza, cercetare sau instruire.

(12) Nu constituie, de asemenea, o inc lcare a drepturilor titularului:
a) folosirea unei topografii inregistrate in constructia sau la exploatarea oricaror mijloace de transport apartinind tarilor membre ale conventiilor internationale la care Republica Moldova este parte, cu conditia ca aceste mijloace de transport sa se afle temporar sau accidental pe teritoriul Republicii Moldova si topografia sa fie folosita exclusiv pentru necesitatile mijloacelor de transport;
b) exploatarea unei topografii inregistrate in situatii de urgenta nationala sau in alte circumstante de extrema urgenta, cu informarea imediat a a titularului;
c) exploatarea unei noi topografii create de catre orice persoan care, pornind de la evaluarea sau analiza topografiei inregistrate, creeaza o topografie noua ce indeplineste conditia de originalitate prevazuta la art. 1 alin. (4)-(7) din prezenta lege;
d) savirtirea oricarei actiuni, prevazute la alin. (3) lit. b) din prezentul articol, referitoare la un circuit integrat care incorporeaza o topografie reprodusa ilicit sau la orice produs care incorporeaza un astfel de circuit integrat, daca persoana care savirseste aceste actiuni nu stia si nu avea motive temeinice sa stie ca, atunci cind a achizitionat respectivul circuit integrat sau produsul care il incorpora, acesta continea o topografie reprodusa ilicit. Incepind de la data la care persoana in cauz a primit un aviz prin care a fost informata, in mod intemeiat, ca topografia este reprodusa ilicit, ea va putea savarsi orice actiune cu stocurile de care dispune sau pe care le-a comandat inainte de aceasta data, dar va fi obligat sa plateasca titularului o suma echivalenta cu o redeventa rezonabila, cum ar fi cea care ar fi fost exigibila in cadrul unei licente negociate, in mod liber si uzual, pentru o astfel de topografie;
e) orice exploatare de catre un tert a topografiei inregistrate sau a circuitului integrat care o incorporeaza, vindute de catre titular sau cu autorizatia lui.

(13) Persoana care, anterior datei de intrare in vigoare a prezentei legi, a efectuat pregatirile necesare in vederea fabricarii sau a fabricat un circuit integrat a carui topografie a fost ulterior inregistrata la Agentie de catre o alta persoana are dreptul, fara autorizatia titularului, sa produc si sa vinda in continuare acest circuit fara a mari volumul de productie.


Articolul 5. Drepturile creatorului unei topografii inregistrate

(1) Creatorul unei topografii inregistrate are dreptul sa i se mentioneze numele si calitatea de creator al topografiei in certificatul de inregistrare a topografiei si in publicatiile efectuate de Agentie cu privire la topografia inregistrata.

(2) Creatorul topografiei inregistrate care, conform prevederilor art. 2 alin. (6) din prezenta lege, nu este titularul acesteia are dreptul la o remunerare corespunzaoare beneficiului obtinut din exploatarea topografiei de catre titular sau beneficiului prezumat, in cazul in care ea ar fi fost folosita, in cuantumul si conditiile stabilite prin contractul incheiat intre acesta si titularul topografiei inregistrate.


Articolul 6. Transmiterea drepturilor

(1) Dreptul la protec ie si drepturile ce decurg din inregistrarea unei topografii pot fi transmise, total sau partial, prin cesiune si licenta exclusiva sau neexclusiva, prin succesiune ori mostenire legala sau testamentara.

(2) Transmiterea drepturilor produce efecte fata de terti incepind cu data la care contractul de transmitere a drepturilor este inregistrat la Agentie.

(3) Modificarea datelor privind solicitantul sau titularul ce decurge dintr-un contract de cesiune sau succesiune, se opereaza doar in urma inregistrarii contractului respectiv la Agentie.

(4) Agentia publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala datele privind inregistrarea contractelor de cesiune, de licenta si licenta obligatorie referitoare la topografiile inregistrate, precum si datele privind modificarile survenite in legatura cu acestea, in termen de 3 luni de la data inregistrarii lor.


Articolul 7. Alte exploatari fara autorizarea titularului

(1) Instantele judecatoresti pot autoriza, fara autorizarea titularului, exploatarea unei topografii inregistrate, cu respectarea urmatoarelor dispozitii:
a) autorizarea exploatarii va fi examinata pe baza circumstantelor proprii acesteia;
b) o astfel de exploatare va fi permisa in cazul in care, in termen de 3 ani de la data inregistrarii topografiei, ea nu a fost exploatata sau a fost insuficient exploatata de ctre titular, daca, inaintea exploatarii candidatul la exploatare s-a straduit sa obtina autorizarea de la titular, in conditii si modalitati comerciale rezonabile si daca, in pofida eforturilor depuse, nu a reusit aceasta intr-un termen rezonabil. Se va putea deroga de la aceasta prevedere in situatii de urgenta nationala sau in alte circumstante de extrema urgenta ori in cazul utilizarii in scopuri publice necomerciale. In aceste situatii, titularul va fi avizat imediat ce va fi rezonabil posibil;
c) intinderea si durata unei atare exploatari vor fi limitate de scopurile pentru care aceasta a fost autorizata, iar in cazul tehnologiei de semiconductori, respectiva exploatare va fi destinata numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practica ce a fost calificata in baza unei proceduri judiciare sau administrative ca fiind anticoncurential;
d) o astfel de exploatare va fi neexclusiva si netransmisibila, cu exceptia partii din intreprindere sau a fondului de comert care beneficiaza de aceasta;
e) orice exploatare de acest gen va fi autorizata in principal pentru aprovizionarea pietei interne;
f) autorizarea unei astfel de exploatari va fi susceptibila de a inceta, sub rezerva ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate sa fie protejate adecvat, daca si atunci cind circumstantele care au condus la aceasta inceteaza sa existe si este vizibil ca nu vor reaparea. Instanta judecatoreasca va fi abilitata sa reexamineze cazul, pe baza de cerere motivata, daca circumstantele continua sa existe;
g) titularul va primi o remunerare adecvata corespunzatoare fiecarui caz in parte, cu luarea in considerare a valorii economice a autorizarii;
h) valabilitatea juridica a oricarei decizii privind autorizarea unei astfel de exploatari si orice decizie referitoare la remunerarea prevazuta in raport cu o astfel de exploatare vor putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau altei revizuiri independente de catre o autoritate superioara;
i) dispozitiile lit. b) si e) ale prezentului alineat nu vor fi aplicate in cazurile in care o atare exploatare este permisa pentru a remedia o practica ce a fost calificat in baza unei proceduri judiciare sau administrative ca fiind anticoncurential. Necesitatea de a corecta practicile anticoncurentiale poate fi luata in considerare la stabilirea remunerarii acordate in astfel de cazuri. Instantele judecatoresti sint abilitate sa refuze incetarea autorizarii dac si atunci cind circumstantele care au condus la aceast autorizare risca sa se produca din nou.

(2) Decizia de acordare a licentei obligatorii neexclusive se comunica Agentiei, care o inscrie in Registrul National al Topografiilor Circuitelor Integrate. Agentia publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala datele privind licentele obligatorii neexclusive acordate, precum si datele privind modificarile survenite in legatura cu acestea in termen de 3 luni de la inscrierea lor in Registrul National al Topografiilor Circuitelor Integrate.


Articolul 8. Incetarea drepturilor

(1) Drepturile conferite titularului prin inregistrarea topografiei inceteaza la data expirarii duratei de protectie, dat la care topografia intra in domeniul public, putind fi exploatata de orice persoana fara nici o restrictie.

(2) In situatia in care o topografie nu a fost exploatata comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creata, la expirarea acestui termen, dreptul la protectia ei inceteaza dupa cum urmeaza:
a) daca topografia nu a fost inregistrata, ea nu poate fi obiectul unei cereri de inregistrare;
b) dac topografia a fost inregistrata, titularul pierde drepturile conferite prin inregistrare.

(3) Titularul poate renunta la protectia unei topografii inregistrate oricand in cursul duratei de protectie, depunind cerere sau neplatind taxa de inregistrare si eliberare a certificatului. Renuntarea are ca efect incetarea drepturilor titularului, cu toate consecintele mentionate la alin. (1) din prezentul articol, incepind de la data inregistrarii la Agentie a declaratiei scrise privind intentia de renuntare la inregistrare sau de la data depozitului national reglementar in cazul in care nu a fost platita taxa de inregistrare si eliberare a certificatului.

(4) Inregistrarea unei topografii in Registrul National al Topografiilor Circuitelor Integrate poate fi radiata, integral sau partial, in baza contestatiei unei persoane interesate, in cazul in care se constata ca nu au fost indeplinite conditiile legale pentru acordarea protectiei. Contestatia poate fi depusa in tot cursul perioadei de protectie a topografiei si se solutioneaza de catre Comisia de Apel a Agentiei in termen de 3 luni de la data depunerii. Comisia de Apel notifica persoanelor interesate decizia luata. Decizia Comisiei de Apel poate fi atacata in instantele judecatoresti in termen de 3 luni de la data primirii notificarii. Radierea are ca efect anularea tuturor drepturilor asupra topografiei sau, dupa caz, asupra partii de topografie care a facut obiectul radierii.

(5) Agentia inscrie in Registrul National al Topografiilor Circuitelor Integrate si publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala toate modificarile privind protectia topografiilor, survenite ca urmare a aplicarii dispozitiilor alin. (1)-(4) din prezentul articol.


Articolul 9. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor titularului

(1) Exploatarea de catre orice persoana fizica sau juridica a topografiei inregistrate nerespectind prezenta lege se considera incalcare a drepturilor titularului.

(2) La cererea titularului, incalcarea drepturilor lui trebuie sa inceteze. Persoana recunoscuta vinovat este obligata sa achite titularului suma suficienta pentru a compensa paguba cauzata ca rezultat al incalcarii dreptului titularului, inclusiv cistigul nerealizat, precum si sa achite cheltuielile care vor cuprinde onorariile de avocat corespunzatoare.

(3) Produsele care aduc atingere drepurilor titularului vor fi scoase din circuitul economic, fara a fi compensate, pentru a se evita cauzarea de prejudicii titularului, sau vor fi distruse. Partea lezata poate cere ca materiile prime si instrumentele care au servit la fabricarea produselor in cauza sa fie scoase din circuitul economic, fara a fi com-pensate, astfel incit riscurile unei noi atingeri sa fie reduse la minimum. In aceste cazuri, se va tine cont de faptul ca intre gravitatea atingerii si masurile corective solicitate trebuie sa existe o anumita proportionalitate, precum si de interesele tertilor.

(4) Cerintele fata de persoana care incalca drepturile titularului pot fi inaintate si de catre detinatorul licentei exclusive, daca contractul de licenta nu prevede altfel.

(5) Nu constituie incalcare a drepturilor de proprietate industriala actiunile unor autoritati sau agenti publici care au actionat sau au avut intentia sa actioneze cu buna-credinta in cadrul administrarii legislatiei referitoare la protectia proprietatii industriale.


Articolul 10. Protectia topografiilor in strainatate

Depunerea in strainatate a cererii de inregistrare a unei topografii create in Re-publica Moldova se face dupa o luna de la data constituirii depozitului national reglementar la Agentie. Cererea se depune in conformitate cu legislatia tparii corespunza toare si conventiile internationale la care Republica Moldova este parte.


Articolul 11. Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale

(1) Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale este autoritatea care realizeaza protectia juridica a topografiilor in conformitate cu legisla ia in vigoare.

(2) In conformitate cu prezenta lege, Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale receptioneaza si inregistreaza cererile de inregistrare a topografiilor, le examineaza, inregistreaza topografiile, elibereaza certificatele de inregistrare, publica datele oficiale, inregistreaz contractele de transmitere a drepturilor, elaboreaza actele normative si stabileste taxele pentru serviciile cu semnificatie juridica in domeniul protectiei topografiilor.

SERVICII | ECHIPA | ASISTENTA JURIDICA | BURSA DE MARCI SI INVENTII | CONTACTATI-NE