Rom Рус Eng Home      Print      Add to Favorites      

SERVICII    |    ECHIPA    |    ASISTENTA JURIDICA    |    BURSA DE MARCI SI INVENTII    |    CONTACTATI-NE
CE ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA
CONSULTATII
BIBLIOTECA
INFO
CALEIDOSCOP
LINKSLEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind protectia desenelor si modelelor industriale
Nr. 991-XIII din 15.10.96

C u p r i n s:
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Reglementarea juridica
Articolul 2. Protectia juridica
Articolul 3. Reprezentarea

Capitolul II
CONDITII PENTRU PROTECTIA DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE

Articolul 4. Obiectul protectiei
Articolul 5. Noutatea
Articolul 6. Functia utilitara
Articolul 7. Excluderea de la protectia juridica
Articolul 8. Divulgari neopozabile

Capitolul III
AUTORUL DESENULUI SAU MODELULUI INDUSTRIAL, TITULARUL CERTIFICATULUI

Articolul 9. Autorul
Articolul 10. Titularul certificatului

Capitolul IV
INREGISTRAREA DESENULUI SI MODELULUI INDUSTRIAL

Articolul 11. Cererea si documentele anexate la ea
Articolul 12. Prioritatea desenului sau modelului industrial
Articolul 13. Modificarea cererii si a documentelor anexate din initiativa solicitantului
Articolul 14. Retragerea cererii
Articolul 15. Transformarea cererii
Articolul 16. Examinarea cererii si a documentelor anexate cererii
Articolul 17. Publicarea hotaririi de inregistrare
Articolul 18. Contestarea hotaririi de inregistrare
Articolul 19. Inregistrarea desenului sau modelului industrial. Eliberarea certificatului
Articolul 20. Repunerea in termen
Articolul 21. Reinnoirea termenului de valabilitate a certificatului

Capitolul V
DREPTURI SI OBLIGATII

Articolul 22. Drepturile titularului certificatului
Articolul 23. Incalcarea dreptului exclusiv al titularului certificatului
Articolul 24. Actiuni ce nu constituie incalcare a dreptului exclusiv al titularului certificatului
Articolul 25. Intinderea protectiei juridice
Articolul 26. Exploatarea desenului sau modelului industrial
Articolul 27. Marcajul de avertizare
Articolul 28. Dreptul de folosire anterioara
Articolul 29. Contestarea certificatului
Articolul 30. Renuntarea la certificat
Articolul 31. Incetarea inainte de termen a valabilitatii certificatului
Articolul 32. Transmiterea drepturilor

Capitolul VI
APARAREA DREPTURILOR AUTORULUI SI TITULARULUI CERTIFICATULUI

Articolul 33. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor autorului
Articolul 34. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor titularului certificatului
Articolul 35. Solutionarea litigiilor

Capitolul VII
DISPOZITII FINALE

Articolul 36. Atributiile Agentiei in domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale
Articolul 37. Depunerea cererii de inregistrare a desenelor si modelelor industriale in strainatate
Articolul 38. Taxele
Articolul 39. Stimularea de catre stat a crearii si exploatarii desenelor si modelelor industriale
Articolul 40. Drepturile persoanelor fizice si juridice straine
Articolul 41. Conventiile internationale

Capitolul VIII
DISPOZITII TRANZITORII

Articolul 42.
Articolul 43.
Articolul 44.
Articolul 45.Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Reglementarea juridica
Raporturile patrimoniale si cele particulare nepatrimoniale ce tin de acestea, aparute in procesul crearii, protectiei juridice si exploatarii desenelor si modelelor industriale, sint reglementate de Constitutie, de prezenta lege si de alte acte normative.

Articolul 2. Protectia juridica
(1) Protectia juridica a desenelor si modelelor industriale inglobeaza aspectele referitoare la existenta, achizitionarea, aria de aplicare, mentinerea in vigoare a drepturilor si mijloacele de respectare a acestora, precum si problemele referitoare la exercitarea drepturilor dobindite.
(2) Drepturile asupra desenelor si modelelor industriale sint recunoscute si aparate pe teritoriul Republicii Moldova prin prezenta lege si confirmate prin certificatul de inregistrare a desenului sau modelului industrial, denumit in continuare certificat.
(3) Certificatul confirma prioritatea, calitatea de autor al desenului sau modelului industrial si dreptul exclusiv al titularului certificatului asupra desenului sau modelului industrial.
(4) Durata de valabilitate a unui certificat este de 5 ani, termenul incepind sa curga de la data constituirii depozitului national reglementar la Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale, denumita in continuare Agentie. Termenul de valabilitate a certificatului poate fi reinnoit pe patru perioade succesive de 5 ani.
(5) Protectia desenelor si modelelor industriale nu poate inceta din cauza lipsei de exploatare sau introducerii de obiecte identice celor protejate.
(6) Protectia acordata prin prezenta lege nu exclude protectia acordata prin dreptul de autor.

Articolul 3. Reprezentarea
(1) Persoanele fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul, in Republica Moldova (nationale) care sint in drept sa obtina protectia legala a unui desen sau model industrial actioneaza in fata Agentiei personal sau prin intermediul reprezentantului, imputernicit printr-o procura.
(2) Persoanele fizice si juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent in strainatate actioneaza in fata Agentiei numai prin intermediul reprezentantului in proprietate industriala din Republica Moldova, cu exceptia cazurilor cind conventiile internationale la care Republica Moldova este parte prevad altfel.
(3) Reprezentantul in proprietate industriala activeaza inconformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.


Capitolul II
CONDITII PENTRU PROTECTIA DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE

Articolul 4. Obiectul protectiei
(1) Poate fi protejat in calitate de desen sau model industrial aspectul nou al unui produs, creat intr-o maniera independenta, avind o functie utilitara, inclusiv textilele.
(2) Obiectul protectiei poate fi bidimensional - desen industrial sau tridimensional - model industrial, precum si o combinatie a acestora.

Articolul 5. Noutatea
(1) Un desen sau un model industrial este nou daca difera esential de desenele sau modelele industrialele cunoscute sau de combinatia de elemente caracteristice cunoscute, datele despre care au devenit accesibile publicului in Republica Moldova si in strainatate pina la data prioritatii.
(2) La stabilirea noutatii desenului sau modelului industrial se iau in considerare toate cererile de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale (cu exceptia cererilor retrase) cu o data de prioritate mai veche, depuse in Republica Moldova de alte persoane.

Articolul 6. Functia utilitara
Un desen sau un model industrial are functie utilitara daca produsul in care este aplicat poate fi folosit intr-un scop utilitar, inclusiv ca obiect decorativ.

Articolul 7. Excluderea de la protectia juridica
Nu pot fi protejate desenele si modelele industriale care:
a) sint determinate in mod esential de considerente tehnice sau functionale;
b) au forme nestabile;
c) sint contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.

Articolul 8. Divulgari neopozabile
Divulgarea informatiei referitoare la esenta desenului sau modelului industrial nu influenteaza protectia lui, daca aceasta divulgare a fost facuta in decursul a 12 luni pina la data prioritatii desenului sau modelului industrial in cauza de catre autor, solicitant sau de o terta persoana care a obtinut informatia direct sau indirect de la acestia.


Capitolul III
AUTORUL DESENULUI SAU MODELULUI INDUSTRIAL, TITULARUL CERTIFICATULUI

Articolul 9. Autorul
(1) Autor al desenului sau modelului industrial se considera persoana fizica care prin munca sa creatoare a realizat desenul sau modelul industrial.
(2) In cazul in care mai multi autori au creat impreuna acelasi desen sau model industrial, dreptul asupra desenului sau modelului industrial le apartine in comun. Modul de exercitare de catre autori a drepturilor lor se stabileste prin contractul incheiat intre acestia.
(3) Nu se considera autor al desenului sau modelului industrial persoana fizica care a acordat autorului asistenta tehnica, organizatorica sau materiala la realizarea acestuia sau care a contribuit doar la perfectarea cererii de inregistrare a desenului sau modelului industrial, denumita in continuare cerere, la obtinerea certificatului sau la exploatarea desenului sau modelului industrial.
(4) Autorul are dreptul sa i se indice numele in cerere, in certificat si in publicatiile cu privire la cerere si certificat ale Agentiei.
(5) Autorul are dreptul sa refuze mentionarea numelui sau in certificat.

Articolul 10. Titularul certificatului
(1) Dreptul la certificat apartine autorului (autorilor) si/sau succesorului (succesorilor) sau (sai) in drepturi.
(2) In cazul in care mai multe persoane au creat acelasi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la certificat apartine persoanei a carei cerere are cea mai veche data de prioritate, daca aceasta cerere nu a fost retrasa.
(3) Dreptul la certificat de inregistrare a desenului sau modelului industrial creat de salariat, in exercitarea atributiilor sale de serviciu sau executind o sarcina concreta (desen sau model industrial de serviciu), incredintata in scris de patron, apartine patronului, daca contractul incheiat intre ei nu prevede altfel.
(4) In cazul crearii unui desen sau unui model industrial de serviciu, autorul are dreptul la o remuneratie corespunzatoare beneficiului obtinut din exploatarea desenului sau modelului industrial de catre patron sau beneficiului prezumat. Remuneratia se plateste in cuantumul si conditiile stipulate in contractul incheiat intre autor si patron.
(5) Daca desenul sau modelul industrial a fost creat in baza unui contract de cercetari stiintifice sau de experimentare-proiectare, dreptul la certificat se stabileste prin acest contract. In acest caz, autorul are dreptul la o remuneratie in cuantumul si conditiile de plata stabilite in contractul incheiat intre el si patron.
(6) Autorul are obligatia sa informeze in scris patronul despre crearea desenului sau modelului industrial de serviciu, in termen de o luna de la data crearii acestuia .
(7) Daca, in termen de 60 de zile de la data cind autorul a informat patronul asupra realizarii desenului sau modelului industrial de serviciu, acesta nu va depune cerere si nu va cesiona dreptul la depunerea cererii altei persoane, autorul are dreptul sa depuna cererea si sa inregistreze desenul sau modelul industrial pe numele sau. In acest caz, patronul are dreptul de preferinta la licenta neexclusiva pentru exploatarea desenului sau modelului industrial.
(8) In cazul in care partile nu au convenit asupra cuantumului remuneratiei autorului sau asupra pretului licentei, acesta urmeaza safie stabilit de instanta judecatoreasca in functie de aportul fiecarei parti la crearea desenului sau modelului industrial, precum si in functie de valoarea lui comerciala.
(9) In cazul in care patronul obtine certificatul, autorul are dreptul de preferinta la o licenta neexclusiva gratuita pentru exploatarea desenului sau modelului industrial.
(10) Patronul si autorul au obligatia sa se informeze reciproc, in scris, asupra stadiului realizarii desenului sau modelului industrial si sa se abtina de la orice divulgare de natura sa prejudicieze exercitarea drepturilor de catre fiecare dintre parti. Partea care a incalcat aceste obligatii trebuie sa repare prejudiciile cauzate celeilalte parti, inclusiv profitul nerealizat, in conformitate cu legislatia in vigoare.


Capitolul IV
INREGISTRAREA DESENULUI SI MODELULUI INDUSTRIAL

Articolul 11. Cererea si documentele anexate la ea
(1) Cererea se depune la Agentie personal de catre persoana care, in conformitate cu art. 10, dispune de dreptul la certificat (in continuare - solicitant) sau prin intermediul reprezentantului in proprietate industriala.
(2) Cererea se depune in limba de stat, pe formular-tip, in care se inscriu datele de identificare a autorului si a solicitantului.
(3) La cerere se anexeaza:
a) fotografii sau reprezentari grafice ale desenului sau modelului industrial, acestea prezentind detaliat, in ansamblu, aspectul exterior al produsului;
b) descrierea desenului sau modelului industrial;
c) desenul produsului, fisa de confectionare, daca acestea sint necesare pentru dezvaluirea esentei desenului sau modelului industrial;
d) procura, in cazul in care cererea se depune prin intermediul reprezentantului in proprietate industriala;
e) dovada de plata a taxei sau temeiul pentru scutire;
f) actele de prioritate a desenului sau modelului industrial, in cazul in care se invoca prioritatea.
(4) Documentele specificate la alin.(2) si alin.(3) lit. a) constituie depozitul national reglementar.
(5) Data depozitului national reglementar se considera data depunerii la Agentie a documentelor specificate la alin.(2) si alin. (3) lit. a).
(6) Documentele specificate la alin.(3) lit.b) - e) se depun la Agentie o data cu cererea sau in termen de 2 luni de la data depozitului national reglementar. Daca, in termenul stabilit, solicitantul nu depune documentele mentionate sau nu face demers pentru prelungirea termenului stabilit, cererea se considera retrasa si acest fapt se notifica solicitantului.
(7) Documentele anexate cererii se depun in limba de stat sau intr-o alta limba. In cel de al doilea caz, in termen de 2 luni de la data depunerii cererii, la ea se anexeaza traducerile acestor documente in limba de stat.
(8) Un depozit national reglementar poate contine mai multe desene sau modele industriale, dar nu mai mult de 100, destinate a fi incorporate in produsele care pot fi incadrate in aceeasi clasa a clasificarii internationale a desenelor si modelelor industriale (depozit multiplu). In cazul depozitului multiplu, solicitantii si autorii, daca sint mai multi, trebuie sa fie unii si aceiasi pentru toate desenele sau modelele industriale incluse in depozitul mentionat.

Articolul 12. Prioritatea desenului sau modelului industrial
(1) Prioritatea desenului sau modelului industrial se stabileste la data depozitului national reglementar.
(2) Prioritatea poate fi stabilita la data depunerii cererii initiale intr-o tara parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, daca cererea de inregistrare a fost depusa la Agentie in termen de 6 luni de la aceasta data (prioritate conventionala).
(3) Prioritatea unui desen sau model industrial poate fi stabilita in baza exponatului introdus intr-o expozitie internationala organizata pe teritoriul unei tari parte la Conventia de la Paris, daca cererea este depusa in termen de 6 luni de la data introducerii acestuia in expozitie (prioritate de expozitie). Acest termen nu va prelungi termenul prioritatii conventionale.
(4) Prioritatea conventionala sau prioritatea de expozitie se invoca odata cu depunerea cererii sau in termen de 2 luni de la data depozitului national reglementar. Actele care justifica invocarea prioritatii se depun de catre solicitant in termen de 3 luni de la data depozitului national reglementar. Nerespectarea termenelor indicate atrage nerecunoasterea prioritatii invocate.
(5) Prioritatea poate fi stabilita la data constituirii depozitului cererii anterioare a aceluiasi solicitant la Agentie, referitoare la acelasi desen sau model industrial, daca invocarea prioritatii a fost facuta in termen de 6 luni de la data depozitului anterior. In acest caz, cererea anterioara se considera retrasa.
(6) Prioritatea poate fi stabilita in baza citorva cereri depuse anterior, respectindu-se pentru fiecare din ele termenul prevazut la alin. (5).
(7) Prioritatea nu poate fi stabilita la data depozitului national reglementar in cazul in care in el a fost deja invocata prioritatea.

Articolul 13. Modificarea cererii si a documentelor anexate din initiativa solicitantului
(1) In termen de 2 luni de la data depunerii cererii, solicitantul este in drept sa modifice si sa precizeze cererea si documentele anexate cererii fara a plati taxa si fara a schimba esenta desenului sau modelului industrial.
(2) Modificarile si precizarile care nu schimba esenta desenului sau modelului industrial pot fi facute si dupa expirarea termenului specificat la alin.(1), cu conditia achitarii taxei.
(3) Depozitul multiplu, in care nu sint indeplinite conditiile stipulate la art.11 alin.(8), poate fi divizat de catre solicitant in citeva cereri prin repartizarea, in aceste cereri, a desenelor sau modelelor industriale incluse in depozitul multiplu initial. In acest caz, prioritatea cererii derivate se stabileste la data depozitului national reglementar initial sau la data prioritatii acestuia.
(4) Doua sau mai multe cereri pot fi comasate sub rezerva respectarii urmatoarelor conditii:
a) daca au aceeasi data de depunere;
b) daca in ele este indicat unul si acelasi solicitant si unul si acelasi autor;
c) daca includ desene sau modele industriale din aceeasi clasa a clasificarii internationale a desenelor si modelelor industriale.
(5) In cazul in care exista mai multi solicitanti, modificarile si precizarile se fac numai cu acordul in scris al fiecaruia dintre ei.

Articolul 14. Retragerea cererii
(1) Solicitantul este in drept sa-si retraga cererea in orice moment, la o data anterioara adoptarii hotaririi de inregistrare a desenului sau modelului industrial sau de respingere a cererii.
(2) Daca depozitul este multiplu, retragerea cererii poate fi facuta pentru toate desenele si modelele industriale incluse in depozit sau numai pentru unele dintre ele.
(3) In cazul in care sint mai multi solicitanti, cererea se retrage numai cu acordul in scris al fiecaruia dintre ei.

Articolul 15. Transformarea cererii
Cererea de inregistrare a modelului industrial poate fi transformata, printr-un demers al solicitantului, in cerere de inregistrare a modelului de utilitate, pina la adoptarea hotaririi de inregistrare a modelului industrial sau in termen de 3 luni de la data adoptarii hotaririi de respingere a cererii.

Articolul 16. Examinarea cererii si a documentelor anexate cererii
(1) In procesul examinarii cererii si a documentelor anexate cererii, Agentia efectueaza examinarea ei formala, preliminara si examinarea in fond.
(2) Termenele si procedura de examinare a cererii se stabilesc conform regulilor aprobate de Agentie.
(3) In procesul examinarii formale, Agentia verifica:
a) daca continutul cererii si fotografiile sau reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial corespund cerintelor prescrise;
b) daca desenul sau modelul industrial nu este exclus de la protectia juridica in conformitate cu art.7.
(4) In procesul examinarii preliminare, Agentia verifica:
a) daca in dosar se contin toate documentele anexate cererii specificate la art.11;
b) daca continutul documentelor anexate cererii corespunde cerintelor prescrise;
c) daca solicitantul a indicat corect clasa si subclasa clasificarii internationale a desenelor si modelelor industriale.
(5) In procesul examinarii in fond a cererii, Agentia stabileste prioritatea, in cazul invocarii acesteia, si verifica corespunderea desenului sau modelului industrial conditiilor de acordare a protectiei in conformitate cu art.4.
(6) In cazul in care cererea si documentele anexate la ea nu corespund conditiilor stipulate, Agentia notifica solicitantului propunerea ca, in termen de 2 luni de la data notificarii, sa inlature iregularitatile semnalate. Daca solicitantul nu indeplineste aceasta conditie in termenul stabilit sau nu face un demers pentru prelungirea acestui termen, cererea se considera nedepusa sau retrasa, faptul acesta fiind notificat solicitantului.
(7) Daca desenul sau modelul industrial solicitat este exclus de la protectie in temeiul prezentei legi, Agentia adopta hotarirea de respingere a cererii si o notifica solicitantului.
(8) In cazul in care cererea si fotografiile ori reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial indeplinesc conditiile stipulate, Agentia inscrie datele referitoare la aceasta cerere in Registrul national de cereri de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si notifica solicitantului admiterea cererii.
(9) Agentia este in drept sa ceara solicitantului informatii suplimentare referitoare la desenul sau modelul industrial, fara de care examinarea in fond este imposibila. Informatia suplimentara se prezinta de catre solicitant in termen de 2 luni de la data solicitarii ei si nu trebuie sa schimbe esenta desenului sau modelului industrial. Daca solicitantul nu indeplineste aceasta conditie in termenul stabilit sau nu face un demers pentru prelungirea acestuia, cererea se considera retrasa, faptul acesta fiind notificat solicitantului.
(10) Daca, in urma examinarii in fond a cererii, se constata ca desenul sau modelul industrial corespunde conditiilor de acordare a protectiei, Agentia adopta hotarirea de inregistrare a desenului sau modelului industrial.
(11) In cazul in care se constata ca desenul sau modelul industrial nu corespunde conditiilor de acordare a protectiei, Agentia adopta hotarirea de respingere a cererii.
(12) In cazul aparitiei unor circumstante noi, Agentia poate anula, din proprie initiativa, hotarirea adoptata.
(13) Agentia comunica solicitantului hotaririle sale in termen de o luna de la data adoptarii lor.
(14) Hotaririle Agentiei pot fi contestate de catre solicitant in Comisia de Apel a Agentiei in decurs de 3 luni de la data adoptarii lor.

Articolul 17. Publicarea hotaririi de inregistrare
(1) In termen de 4 luni de la data notificarii hotaririi de inregistrare a desenului sau modelului industrial solicitantului si cu conditia platii taxei, Agentia publica hotarirea de inregistrare in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, denumit in continuare Buletin Oficial. Continutul datelor pentru publicare se stabileste de Agentie.
(2) Solicitantul poate cere, printr-un demers, aminarea publicarii hotaririi de inregistrare a desenului sau modelului industrial. Acest termen nu va depasi 30 luni de la data prioritatii.

Articolul 18. Contestarea hotaririi de inregistrare
(1) Orice persoana interesata are dreptul sa depuna la Agentie o contestatie motivata impotriva hotaririi de inregistrare a desenului sau modelului industrial in termen de 6 luni de la data publicarii acestei hotariri in Buletinul Oficial, daca nu este indeplinita cel putin una din conditiile prevazute la art.4-8.
(2) Contestatia impotriva hotaririi de inregistrare se considera depusa numai dupa ce a fost platita taxa stabilita.
(3) Contestatia impotriva hotaririi de inregistrare va fi examinata de Comisia de Apel a Agentiei in termenele si cu procedura stabilite la art.35 al prezentei legi.
(4) Rezultatele examinarii contestatiilor se publica in BuletinulOficial.

Articolul 19. Inregistrarea desenului sau modelului industrial. Eliberarea certificatului
(1) Daca nu au fost depuse contestatii impotriva hotaririi de inregistrare a desenului sau modelului industrial publicate sau daca contestatiile depuse au fost respinse, Agentia va introduce datele privind inregistrarea in Registrul national de desene si modele industriale si, in termen de 3 luni, va elibera certificatul persoanei indreptatite, cu conditia platii taxei stabilite, fapt care se publica in Buletinul Oficial.
(2) Daca sint mai multi titulari, certificatul se elibereaza numai unuia, iar ceilalti au dreptul la o copie de pe certificat.
(3) Daca titularul si autorul sint persoane diferite, autorul are dreptul la o copie de pe certificat.

Articolul 20. Repunerea in termen
(1) Termenele prevazute de procedura de examinare a cererilor sau pentru contestare in Comisia de Apel si omise de catre solicitant pot fi restabilite, achitindu-se taxa respectiva.
(2) Cererea de repunere in termen se depune de catre solicitant cel tirziu la 6 luni de la data expirarii termenelor omise.

Articolul 21. Reinnoirea termenului de valabilitate a certificatului
(1) Termenul de valabilitate a certificatului poate fi reinnoit la fiecare 5 ani, cu conditia platii taxei stabilite in cursul ultimului an al fiecarei perioade de 5 ani.
(2) Pentru reinnoirea termenului de valabilitate a certificatului, se acorda un termen de gratie de 6 luni, cu conditia platii taxei suplimentare.
(3) Reinnoirea termenului de valabilitate a certificatului se poate limita numai la o parte din desenele sau modelele industriale incluse in depozitul multiplu.
(4) Agentia inregistreaza si publica in Buletinul Oficial datele despre reinnoirea termenului de valabilitate a certificatului.


Capitolul V
DREPTURI SI OBLIGATII

Articolul 22. Drepturile titularului certificatului
(1) Titularul certificatului are dreptul exclusiv asupra desenului sau modelului industrial protejat prin certificat, care consta in dreptul de exploatare a desenului sau modelului industrial, daca exploatarea nu lezeaza drepturile altor titulari, dreptul de a dispune de certificat si dreptul de a interzice tertilor exploatarea desenului sau modelului industrial fara autorizatia sa.
(2) In cazul mai multor titulari ai certificatului, raporturile privind exploatarea desenului sau modelului industrial protejat prin certificat se stabilesc printr-un contract incheiat intre acestia. Daca un asemenea contract nu exista, fiecare titular are dreptul sa exploateze integral desenul sau modelul industrial, la latitudinea sa, sa intenteze un proces in legatura cu incalcarea dreptului exclusiv al titularului certificatului impotriva oricarei persoane care exploateaza desenul sau modelul industrial fara autorizatia cotitularilor, insa nu are dreptul, fara acordul acestora, sa incheie contracte de licenta si sa efectueze orice cesionare a drepturilor asupra certificatului, sa renunte la certificat fara a-i anunta pe cotitulari.

Articolul 23. Incalcarea dreptului exclusiv al titularului certificatului
Constituie incalcare a dreptului exclusiv al titularului certificatului efectuarea de catre terti, fara acordul acestuia, a urmatoarelor actiuni:
a) fabricarea, vinzarea, importarea, exportarea, alt mod de introducere in circuitul economic sau stocarea in scopuri comerciale a produsului obtinut prin aplicarea desenului sau modelului industrial protejat, daca acest produs, in totalitate sau intr-o masura substantiala, este o copie a acestui desen sau model industrial;
b) indemnarea tertilor la efectuarea actiunilor prevazute la lit. a).

Articolul 24. Actiuni ce nu constituie incalcare a dreptului exclusiv al titularului certificatului
(1) Nu constituie incalcare a dreptului exclusiv al titularului certificatului folosirea desenului sau modelului industrial inregistrat:
a) in constructia sau la exploatarea oricaror mijloace de transport apartinind tarilor parti la conventiile internationale privind desenele si modelele industriale la care Republica Moldova este parte, cu conditia ca aceste mijloace de transport se afla temporar sau accidental pe teritoriul republicii si ca desenele si modelele industriale se folosesc exclusiv pentru nevoile mijloacelor de transport;
b) la efectuarea cercetarilor stiintifice sau experimentelor;
c) in timpul calamitatilor, catastrofelor, epidemiilor si in alte situatii exceptionale;
d) intr-un cadru privat, pentru scopuri necomerciale.
(2) Folosirea specificata la alin.(1) lit.b), lit.c) si lit.d) se admite sub rezerva ca ea sa nu aduca atingere intr-un mod nejustificat folosirii normale a desenului sau modelului industrial protejat si sa nu lezeze nejustificat interesele legitime ale titularului certificatului, tinind cont de interesele legitime ale tertilor. In caz contrar, titularul certificatului este in drept sa ceara o compensare corespunzatoare a pierderilor suportate prin folosirea neautorizata a desenului sau modelului industrial.
(3) Nu constituie incalcare a drepturilor titularului certificatului actiunile autoritatilor publice in cazul in care acestea actioneaza cu buna-credinta in cadrul administrarii prezentei legi.

Articolul 25. Intinderea protectiei juridice
Intinderea protectiei juridice, acordate prin certificat, este determinata de ansamblul elementelor desenului sau modelului industrial, reproduse in fotografiile sau reprezentarile grafice ale produsului.

Articolul 26. Exploatarea desenului sau modelului industrial
Produsul se considera fabricat folosind desenul sau modelul industrial inregistrat daca el este, in totalitate sau intr-o masura substantiala, o copie a acestui desen sau model industrial.

Articolul 27. Marcajul de avertizare
(1) Titularul certificatului poate aplica pe produs un marcaj de avertizare constind din litera D, inscrisa intr-un cerc, insotita de numele titularului sau de numarul certificatului.
(2) Lipsa marcajului de avertizare nu produce efecte juridice.

Articolul 28. Dreptul de folosire anterioara
(1) Orice persoana fizica sau juridica care, pina la data prioritatii desenului sau modelului industrial, a folosit o solutie similara, creata independent de autor, sau a efectuat pregatirile necesare pentru aceasta are dreptul sa o foloseasca in continuare in mod gratuit, fara autorizatia titularului certificatului si fara a mari volumul de productie (drept de folosire anterioara).
(2) Dreptul de folosire anterioara poate fi transmis altei persoane fizice sau juridice numai impreuna cu patrimoniul in care a fost folosit desenul sau modelul industrial oris-au desfasurat pregatirile pentru aceasta.

Articolul 29. Contestarea certificatului
In decursul termenului de valabilitate, certificatul poate fi contestat si anulat in tot sau in parte, in cazurile cind:
a) desenul sau modelul industrial protejat nu indeplineste conditiile de protectie, stabilite prin prezenta lege;
b) in desenul sau in modelul industrial exista elementele care au lipsit in cererea depusa initial si in fotografiile sau reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial;
c) in certificat nu a fost indicat corect autorul sau titularul.

Articolul 30. Renuntarea la certificat
(1) Titularul certificatului are dreptul sa renunte la certificat in tot sau in parte.
(2) Daca unul din titulari renunta la certificat, valabilitatea certificatului nu inceteaza si certificatul ramine in posesia celorlalti titulari.
(3) Renuntarea produce efecte de la data la care Agentia a primit de la titular notificarea privind renuntarea la certificat.
(4) Agentia inregistreaza renuntarea la certificat si publica informatia despre aceasta in Buletinul Oficial, in termen de 3 luni de la data primirii notificarii de la titularul certificatului.
(5) Titularul certificatului are obligatia, concomitent cu trimiterea notificarii la Agentie, sa notifice autorului renuntarea la certificat. In acest caz, autorul are, timp de 3 luni de la data cind titularul certificatului i-a notificat renuntarea la certificat, dreptul de preferinta la obtinerea certificatului pe numele sau.
(6) Daca certificatul de inregistrare a desenului sau modelului industrial face obiectul unui contract de licenta, renuntarea la certificat este posibila numai cu acordul licentiatului.
(7) Prevederile prezentului articol se aplica si cererilor pentru care s-a adoptat hotarirea de inregistrare a desenului sau modelului industrial.

Articolul 31. Incetarea inainte de termen a valabilitatii certificatului
(1) Valabilitatea certificatului inceteaza inainte de termen in cazurile cind:
a) certificatul este anulat in conditiile art.29;
b) titularul renunta la certificat in conditiile art.30.
(2) Agentia publica in Buletinul Oficial datele privind incetarea inainte de termen a valabilitatii certificatului.

Articolul 32. Transmiterea drepturilor
(1) Drepturile care decurg din inregistrarea cererii si din certificat pot fi transmise integral sau partial.
(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, contract de licenta exclusiva sau neexclusiva, precum si prin succesiune ori mostenire legala sau testamentara.
(3) Drepturile transmise prin contract in temeiul alin. (2) produc efect pentru terti si conditioneaza modificarea statutului juridic al certificatului din momentul inregistrarii contractului la Agentie.
(4) Nu se admite, conform legislatiei in vigoare, includerea in contractul de licenta a practicilor sau a conditiilor care pot constitui o folosinta abuziva a drepturilor de proprietate industriala, avind un efect prejudiciabil asupra concurentei pe piata respectiva, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de catre licentiat a informatiei tehnice licentiarului, conditii care sa impiedice contestarea validitatii sau prezentarea unui pachet obligatoriu de conditii ale licentierii.
(5) Datele privind transmiterea drepturilor se publica in Buletinul Oficial. Continutul datelor pentru publicare se stabileste de catre Agentie.


Capitolul VI
APARAREA DREPTURILOR AUTORULUI SI TITULARULUI CERTIFICATULUI

Articolul 33. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor autorului
(1) Insusirea calitatii de autor, constringerea la coautorat, divulgarea esentei desenului sau modelului industrial, pina la depunerea cererii, fara consimtamintul autorului, constituie incalcari ale drepturilor acestuia si se pedepsesc in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Pentru divulgarea esentei cererii pina la publicarea hotaririi de inregistrare a desenului sau modelului industrial, persoanele cu functii de raspundere si salariatii Agentiei poarta raspundere disciplinara si administrativa, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Articolul 34. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor titularului certificatului
(1) Exploatarea de catre orice persoana fizica sau juridica a desenului sau modelului industrial inregistrat, fara a respecta prezenta lege, se considera incalcare a drepturilor titularului certificatului.
(2) La cererea titularului certificatului, incalcarea drepturilor lui trebuie sa inceteze, iar persoana fizica sau juridica vinovata este obligata sa repare prejudiciile cauzate, inclusiv profitul nerealizat.
(3) Persoana declarata, in modul stabilit, vinovata se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare si este obligata sa achite titularului de certificat suma suficienta pentru a compensa prejudiciul cauzat prin incalcarea dreptului titularului de certificat, inclusiv cistigul nerealizat, precum si sa achite cheltuielile care vor putea cuprinde onorariile de avocat corespunzatoare.
(4) Partea lezata poate cere ca materia prima si materialele folosite la fabricarea produselor care conditioneaza lezarea drepturilortitularului de certificat sa fie scoase, fara a fi compensata valoarea lor, din circuitul economic intr-un mod care sa minimalizeze riscul cauzarii de noi prejudicii sau sa fie distruse. In acest caz, masurile corective solicitate trebuie sa fie comensurabile cu gravitatea actiunii tinindu-se cont de interesele tertilor.
(5) Pretentii fata de persoana care incalca drepturile titularului certificatului poate inainta si posesorul licentei exclusive, daca contractul de licenta nu prevede altfel.

Articolul 35. Solutionarea litigiilor
(1) Litigiile persoanelor fizice si juridice, legate de aplicarea prezentei legi, se solutioneaza de Comisia de Apel a Agentiei, de arbitrajul specializat sau de instanta judecatoreasca de drept comun competenta.
(2) Comisia de Apel a Agentiei solutioneaza contestatiile privind:
a) inregistrarea desenului sau modelului industrial sau respingerea cererii de inregistrare;
b) hotaririle de a considera cererea nedepusa sau retrasa;
c) stabilirea prioritatii sau nerecunoasterea unei prioritati;
d) anularea certificatului.
(3) Comisia de Apel a Agentiei solutioneaza contestatiile in termen de 3 luni de la data depunerii acestora.
(4) Comisia de Apel a Agentiei comunica solicitantului sau titularului certificatului contestatiile depuse de catre terti.
(5) Comisia de Apel a Agentiei, in termen de o luna, notifica persoanelor interesate decizia luata.
(6) Persoanele care nu sint de acord cu decizia Comisiei de Apel a Agentiei au dreptul sa sesizeze instanta judecatoreasca de drept comun competenta in termen de 3 luni de la data primirii notificarii.
(7) Instanta judecatoreasca de drept comun competenta solutioneaza litigiile privind:
a) calitatea de autor al desenului sau modelului industrial;
b) stabilirea titularului certificatului;
c) incalcarea dreptului exclusiv asupra desenului sau modelului industrial si a altor drepturi patrimoniale ale titularului, dobindite prin certificat;
d) incheierea si executarea contractelor de licenta;
e) dreptul de folosire anterioara;
f) plata remuneratiei datorate autorului de catre patron;
g) alte litigii in legatura cu protectia drepturilor dobindite prin certificat, precum si
h) solutioneaza contestatiile depuse impotriva deciziilor Comisiei de Apel a Agentiei.


Capitolul VII
DISPOZITII FINALE

Articolul 36. Atributiile Agentiei in domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale
(1) Agentia receptioneaza cererile de inregistrare a desenelor si modelelor industriale, le examineaza, le inregistreaza, elibereaza certificate, publica datele oficiale, editeaza Buletinul Oficial, elaboreaza acte normative in domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale.
(2) Agentia este depozitarul Registrului national de desene si modele industriale.

Articolul 37. Depunerea cererii de inregistrare a desenelor si modelelor industriale in strainatate
(1) Depunerea cererii de inregistrare in strainatate a desenelor si modelelor industriale create in Republica Moldova se face dupa o luna de la data depunerii cererii la Agentie.
(2) Inregistrarea in strainatate se poate face prin cerere depusa direct la oficiul de brevete din tara de inregistrare sau cu procedura conventiilor internationale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 38. Taxele
(1) Depunerea, examinarea cererii, publicarea, inregistrarea desenelor si modelelor industriale, eliberarea certificatului, reinnoirea termenului de valabilitate a acestuia, precum si alte actiuni cu semnificatie juridica privind cererile si certificatele sint supuse taxelor. Actiunile pentru care se percepe taxa, cuantumul si termenele de plata a ei se reglementeaza in modul stabilit de Guvern.
(2) Taxele se platesc de catre solicitant, titularul certificatului, precum si de catre alte persoane fizice sau juridice interesate.

Articolul 39. Stimularea de catre stat a crearii si exploatarii desenelor si modelelor industriale
Statul stimuleaza crearea si exploatarea desenelor si modelelor industriale. Metodele si mijloacele de stimulare se stabilesc prin acte legislative si hotariri corespunzatoare.

Articolul 40. Drepturile persoanelor fizice si juridice straine
Persoanele fizice si juridice din tarile parti la conventiile internationale la care Republica Moldova este parte beneficiaza de drepturile acordate prin prezenta lege ca si persoanele fizice si juridice din Republica Moldova. Prevederile prezentei legi sint aplicabile si in cadrul acordurilor bilaterale sau relatiilor de reciprocitate.

Articolul 41. Conventiile internationale
Daca conventia internationala la care Republica Moldova este parte stabileste alte prevederi decit cele cuprinse in prezenta lege, se aplica prevederile conventiei internationale.


Capitolul VIII
DISPOZITII TRANZITORII

Articolul 42.
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.

Articolul 43.
Pina la punerea legislatiei in concordanta cu prezenta lege, se vor aplica prevederile actelor normative in vigoare ce nu contravin acestei legi.

Articolul 44.
Se stabileste ca:
- cererile de inregistrare a desenelor si modelelor industriale in Republica Moldova, a caror procedura de examinare nu s-a incheiat pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se examineaza in modul stabilit prin aceasta lege. In acest caz, corespunderea desenului sau modelului industrial conditiilor de protectie se stabileste in conformitate cu legislatia in vigoare la data depunerii cererii;
- certificatele de inregistrare a desenelor si modelelor industriale, eliberate in Republica Moldova pina la intrarea in vigoare a prezentei legi, se asimileaza, in ceea ce priveste raporturile de drept, certificatelor eliberate in conformitate cu prezenta lege.

Articolul 45.
Guvernul, in termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege;
- va pune propriile acte normative in concordanta cu prezenta lege;
- va asigura reexaminarea si anularea de catre ministere si departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.

SERVICII | ECHIPA | ASISTENTA JURIDICA | BURSA DE MARCI SI INVENTII | CONTACTATI-NE