Rom Рус Eng Home      Print      Add to Favorites      

SERVICII    |    ECHIPA    |    ASISTENTA JURIDICA    |    BURSA DE MARCI SI INVENTII    |    CONTACTATI-NE
CE ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA
CONSULTATII
BIBLIOTECA
INFO
CALEIDOSCOP
LINKSLEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind marcile si denumirile de origine a produselor
Nr. 588-XIII din 22.09.1995

C u p r i n s:
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Reglementarea juridica
Articolul 2. Marcile
Articolul 3. Denumirea de origine si indicatia geografica
Articolul 4. Protectia juridica a marcii si a denumirii de origine a produsului
Articolul 5. Certificatul de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului
Articolul 6. Dreptul exclusiv asupra marcii
Articolul 7. Temeiurile pentru respingerea cererii de inregistrare a marcii, a denumirii de origine a produsului sau a indicatiei geografice si cererii de recunoastere a notorietatii marcii

Capitolul II
INREGISTRAREA MARCII SI A DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI

Articolul 8. Cererea de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului si cererea de recunoastere a notorietatii marcii
Articolul 9. Data depozitului national reglementar
Articolul 10. Prioritatea marcii
Articolul 11. Examinarea cererii
Articolul 12. Examinarea formala a cererii
Articolul 13. Examinarea semnului solicitat
Articolul 14. Atacarea deciziei asupra cererii
Articolul 15. Retragerea cererii
Articolul 16. Publicarea cererii de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului si a cererii de recunoastere a notorietatii marcii
Articolul 17. Contestatia impotriva inregistrarii marcii sau denumirii de origine a produsului si impotriva recunoasterii notorietatii marcii
Articolul 18. Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului
Articolul 19. Publicarea datelor referitoare la inregistrare
Articolul 20. Durata inregistrarii
Articolul 21. Operarea modificarilor

Capitolul III
FOLOSIREA MARCII SI A DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI, TRANSMITEREA MARCII

Articolul 22. Folosirea marcii si a denumirii de origine a produsului
Articolul 23. Marcarea de avertizare
Articolul 24. Transmiterea drepturilor asupra marcii
Articolul 25. Raspunderea pentru folosirea ilicita a marcii sau a denumirii de origine a produsului

Capitolul IV
SUSPENDAREA PROTECTIEI JURIDICE A MARCII SI A DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI

Articolul 26. Nulitatea inregistrarii
Articolul 27. Anularea inregistrarii

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Articolul 28. Solutionarea litigiilor ce tin de aplicarea prezentei legi
Articolul 29. Atributiile Agentiei in domeniul protectiei marcilor si a denumirilor de origine a produselor
Articolul 30. Taxele
Articolul 31. Inregistrarea marcilor si denumirilor de origine a produselor in strainatate
Articolul 32. Drepturile persoanelor fizice si juridice straine
Articolul 33. Tratatele internationale

Capitolul VI
DISPOZITII TRANZITORII

Articolul 34
Articolul 35
Articolul 36
Articolul 37Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Reglementarea juridica
Raporturile ce tin de inregistrarea, protectia juridica si folosirea marcilor si denumirilor de origine a produselor (indicatiilor geografice) se reglementeaza de prezenta lege si de alte acte normative.

Articolul 2. Marcile
(1) Marca de produs si marca de serviciu (in continuare - marci) constituie orice semn sau orice susceptibile de reprezentare grafica, ce serveste la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice.
(2) Pot fi inregistrate ca marci astfel de semne, cum ar fi: cuvintele (inclusiv numele de persoane), literele, cifrele, elementele figurative si combinatiile de culori, precum si orice combinatie a acestor semne perceptibile vizual. Elementele figurative pot fi constituite din reprezentari grafice plane sau forme tridimensionale (in relief) cu o configuratie distincta.
(3) Marca poate fi inregistrata fiind executata in alb-negru sau in culori.
(4) Marca poate fi individuala sau colectiva. Marca individuala este marca ce apartine unei singure persoane fizice sau juridice. Marca colectiva este marca destinata pentru a deosebi produsele sau serviciile respective fabricate si comercializate ori serviciile prestate de membrii unei uniuni, asociatii economice sau ai unei alte asociatii (in continuare - asociatie) de cele apartinind altor persoane fizice sau juridice.
(5) Marca de conformitate (pentru certificare), aplicata sau emisa pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicind cu un grad suficient de incredere ca produsul, procesul sau serviciul in cauza este conform cu un standard sau cu un alt act normativ specific, este protejata conform prevederilor prezentei legi
(6) Marca notorie este o marca larg cunoscuta, aplicata produselor sau serviciilor in cadrul unui anumit public, inclusiv ca urmare a promovarii ei in Republica Moldova la data depunerii cererii de inregistrare sau la data prioritatii invocate in cerere. Marca notorie este protejata conform prevederilor prezentei legi.
(7) Nu poate fi recunoscuta notorie marca care a devenit larg cunoscuta in cadrul unui anumit segment de public dupa data invocarii prioritatii unei marci identice sau similare pentru produse identice pe numele altui solicitant.

Articolul 3. Denumirea de origine si indicatia geografica
(1) Denumirea de origine a produsului este denumirea tarii, regiunii sau localitatii (zonei geografice), precum si denumirea istorica, a acestora, utilizate pentru desemnarea produsului ale carui calitati deosebite sint determinate, exclusiv sau in principal, de factorii naturali si/sau etnografici caracteristici zonei geografice respective.
(2) Indicatia geografica este indicatia ce serveste la identificarea unui produs ca fiind original dintr-o tara, teritoriu, regiune sau localitate a unei tari in cazul in care o calitate, un renume sau o alta anumita caracteristica pot fi atribuite in mod esential acestei regiuni geografice.
(3) Se respinge sau se anuleaza, din oficiu sau la cererea unei parti interesate, inregistrarea unei marci care contine o indicatie geografici, pentru produse care nu sint originare din teritoriul corespunzator, daca folosirea acestei indicatii in marca pentru astfel de produse este de natura sa induca in eroare consumatorul in privinta locului adevarat de origine a produsului.
(4) Se interzice folosirea, cu desemnarea sau prezentarea unui produs, a oricarui procedeu care indica sau sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o regiune geografica alta decit locul adevarat de origine, intr-un mod care induce in eroare consumatorul in privinta originii geografice a produsului, iar orice atare folosire constituie un act de concurenta neloiala in sensul art.10-bis al Conventiei de la Paris pentru Protectia Proprietatii Industriale.
(5) Nu poate fi folosita indicatia geografica care este literalmente exacta in ceea ce priveste teritoriul, regiunea sau localitatea de origine a produselor, face si se inteleaga ci produsele sint originare dintr-un alt teritoriu, regiune sau localitate.
(6) Indicatiile geografice omonime pot fi folosite in cazul in care sint diferentiate una de alta, spre exemplu, sint insotite de elemente figurative a este indicati clar originea geografica adevarata, asigurind un tratament echitabil producatorilor respectivi si prevenind o eventuali inducere in eroare a consumatorului.

Articolul 4. Protectia juridica a marcii si a denumirii de origine a produsului
(1) Protectia juridici a marcii si a denumirii de origine a produsului se asiguri in temeiul inregistrarii lor, in modul stabilit de prezenta lege, la Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale (in continuare - Agentie), cu exceptia marcilor notorii protejate fara inregistrare in conformitate cu art 6-bis al Conventiei de la Paris pentru Protectia Proprietatii Industriale.
(2) Protectia juridici a marcii si a denumirii de origine a produsului inglobeaza aspectele referitoare la existenta, achizitionarea, aria de aplicare, mentinerea drepturilor si mijloacele de respectare a acestora, precum si problemele referitoare la exercitarea drepturilor dobindite.
(3) Orice persoana fizica sau juridica poate fi titular al mai multor marci.
(4) Denumirea de origine a produsului poate fi inregistrati de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice care desfasoara activitate de intreprinzator in zona geografici respectiva.
(5) In cazul in care pe teritoriul Republicii Moldova este recunoscuta ca marca notorie o marca deja inregistrata pentru anumite produse sau servicii, protectia juridica a marcii notorii se extinde si asupra altor produse sau servicii, cu conditia ca folosirea de catre o alta persoana a marcii identice sau similare pentru aceste produse sau servicii va indica o legatura cu titularul marcii recunoscute notorii in Republica Moldova si va dauna intereselor acestuia.

Articolul 5. Certificatul de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului
(1) Marca sau denumirea de origine a produsului inregistrate se autentifici prin eliberarea unui certificat de inregistrare
(2) Certificatul de inregistrare a marcii confirma prioritatea marcii, precum si dreptul exclusiv al titularului asupra marcii pentru produsele si serviciile indicate in certificat.
(3) Certificatul de inregistrare a denumirii de origine a produsului legalizeaza dreptul de folosire a acestei denumiri.

Articolul 6. Dreptul exclusiv asupra marcii
(1) Titularul unei marci, pe intregul termen de valabilitate a marcii are dreptul exclusiv de a dispune de marca, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova si de a interzice altor persoane sa foloseasca, fara consimtamintul sau, in operatiunile comerciale semne identice oh similare pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost inregistrata in cazul in care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. In cazul folosirii unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenta riscului de confuzie va fi prezumtiva.
(2) Drepturile specificate la alin.nu vor prejudicia nici unul din drepturile anterior existente si nu vor conditiona existenta drepturilor de folosinta.
(3) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor marcii care, in conformitate cu prezenta lege, nu pot fi inregistrate independent in calitate de marci, cum ar fi termenii descriptivi, cu conditia folosirii loiale a acestor elemente si respectarea intereselor legitime ale titularilor marcii si ale tertilor.
(4) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra marcilor detinute si folosite legal pina la l ianuarie 1992, de doua si mai multe persoane juridice. Folosirea in continuare de catre aceste persoane juridice sau de catre succesorii lor de drept a marcilor mentionate nu constituie o incalcare a dreptului titularului marcii inregistrate.
(5) Marcile existente si folosite legal pini la l ianuarie 1992 de doua si mai multe persoane juridice se declari proprietate a statului. Modul de folosire a acestor marci se stabileste de catre Guvern prin emiterea unui regulament special.
(6) Proprietatile produselor sau serviciilor carora li se aplica o marca nu vor constitui in nici un caz un obstacol la inregistrarea marcii.

Articolul 7. Temeiurile pentru respingerea cererii de inregistrare a marcii, a denumirii de origine a produsului sau a indicatiei geografice si cererii de recunoastere a notorietatii marcii
(1) Sint excluse de la protectie si nu pot fi inregistrate: 1) marcile care nu indeplinesc conditiile specificate la art.2 alin. (1);
2) marcile care sint compuse exclusiv din semne sau din indicatii lipsite de caracter distinctiv, in special compuse numai din: a) semne sau indicatii devenite generice sau uzuale; b) semne care reprezinta litere si/sau cifre separate, lipsite de o executare grafica deosebita, liniile si figurile geometrice simple; c) semnele sau indicatiile care pot servi in comert pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, insusirile, destinatia, valoarea sau timpul fabricarii produselor ori prestarii serviciilor, sediul producatorului, precum si alte caracteristici; d) semnele care constituie o indicatie geografica.
(2) Nu se admite inregistrarea, ca marca sau elemente ale ei, a urmatoarelor semne: a) false sau care ar putea induce ia eroare consumatorul in privinta unui produs, serviciu sau in privinta producatorului acestora; b) care cuprind reproduceri sau imitatii de steme, drapele st embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state sau abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizatii internationale interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garantie st de marcare, decoratii a alte semne de distinctie. Astfel de semne pot fi incluse in marca ca elemente neprotejate daca nu ocupa in aceasta o pozitie dominanti si daca exista decizia organului competent sau consimtamintul posesorului lor. Organele competente ale Republicii Moldova sint: Parlamentul - privind folosirea reproducerilor sau imitatiilor Stemei de Stat si Drapelului Republicii Moldova; Guvernul - privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului; ministerele sau departamentele - privind folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garantie si de marcare, aprobate de ministerul sau departamentul respectiv; c) care contin indicatii geografice ce identifici vinuri si alte produse alcoolice care nu sint originare din locul specificat in indicatia geografica respectiva, chiar si in cazurile in care originea adevarata a produsului este mentionata sau in cazurile in care indicatia geografica este folosita in traducere sau este insotita de expresii, cum ar fi: "de genul", "de tipul", "de stilul", "imitatie" si altele: d) care contin o indicatie geografica ce identifica vinurile si alte produse alcoolice ori care sint constituite dintr-o astfel de indicatie in cazurile cind vinurile sau produsele alcoolice au o alta origine; e) care sint contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.
(2) Nu pot fi inregistrate ca marca semnele care reproduc: a) denumiri de firma (sau parti ale lor) bine cunoscute in Republica Moldova in cazul in care acestea nu apartin persoanei care solicita inregistrarea marcii; b) desene si modele industriale, dreptul asupra carora In Republica Moldova apartine altor persoane; c) denumiri de opere stiintifice, literare si de arta. personaje sau citate din ele, opere artistice sau fragmente din acestea bine cunoscute in Republica Moldova, fara consimtamintul titularilor dreptului de autor sau al succesorilor lor de drepturi; d) nume de persoane, pseudonime si cuvinte derivate de la acestea, portrete st facsimile ale persoanelor renumite fara consimtamintul acestora, al mostenitorilor lor, al organului competent de ocrotire a valorilor culturale ale statului respectiv.
(3) In calitate de marci nu se inregistreaza semnele identice sau similare care pot fi confundate: a) cu marcile protejate in privinta altor persoane sau cerute pentru inregistrare pe numele altor persoane pentru produse sau servicii identice: b) cu marcile recunoscute notorii in Republica Moldova, protejate fara inregistrare; c) cu denumirile de origine a produselor protejate in conformitate cu prezenta lege. precum si cu indicatiile geografice din Republica Moldova, exceptind cazurile cind acestea sint incluse ca elemente neprotejate in marca inregistrata pe numele persoanei autorizate si foloseasca o astfel de denumire sau indicatie, tinind cont de prevederile alin. (2) lit.c); d) cu marcile de conformitate inregistrate in modul stabilit.
(5) Nu se admite inregistrarea, ca marca sau elemente ale ei, a semnelor detinute si folosite legal, pina la l ianuarie 1992, de doua si mai multe persoane juridice, inclusiv de succesorii de drept ai acestora pentru marcarea unor marfuri de acelasi tip (omogene, similare).
(6) In calitate de marci tridimensionale nu se inregistreaza forma produsului si ambalajul acestuia, care: a) rezulta din proprietatile produsului, adica forma fabricarii sau distribuirii produsului; b) sint necesare pentru obtinerea unui rezultat tehnic, cind nu exista alternative pentru fabricarea acestui produs; c) se refera la valoarea esentiala a produsului.
(7) Folosirea marcii pina la data depozitului national reglementar nu poate servi drept motiv pentru respingerea cererii de inregistrare a marcii pe numele persoanei care a folosit-o.
(8) Daca marca, pina la data depozitului national reglementar, a fost folosita in procesul fabricarii si comercializarii produselor si serviciilor cel putin 5 ani, dobindind caracter distinctiv, si este bine cunoscuta consumatorilor din Republica Moldova, cererea de inregistrare a ei nu poate fi respinsa in temeiul alin.(1), cu exceptia cazurilor cind marca este constituita numai dintr-o indicatie geografica.
(9) Marcile care cad sub incidenta alin (3) si alin.(4). in ce priveste marcile similare, pot fi. totusi inregistrate cu consimtamintul expres al titularului dreptului de inregistrare a marcii.
(10) Nu se va refuza sau invalida inregistrarea unei marci sau dreptul de folosinta a unei marci pe motivul ci aceasta marca contine o indicatie geografica in cazurile in care cererea de inregistrare a acestei marci a fost depusa cu buna-credinta sau inregistrarea a fost facuta cu buna-credinta ori in cazul in care drepturile asupra acestei marci au fost dobindite prin folosire cu buna-credinta inainte ca indicatia geografici si fie protejata in tara sa de origine.
(11) Nu este considerat denumire de origine a produsului semnul care, desi reprezinta sau contine denumirea zonei geografice, este folosit public in Republica Moldova ca semn al unui produs de un anumit fel, ce nu se refera la locul de fabricare a acestuia.
(12) Sint excluse de la protectie si nu pot fi inregistrate denumirile de origine a produselor: a) care nu indeplinesc conditiile specificate la art.3 alin.(1); b) care inceteaza sa fie protejate; c) care nu se mai folosesc in tara respectiva; d) care sint false; e) care ar putea induce in eroare consumatorul; f) care sint contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.
(13) Cererea de recunoastere a notorietatii marcii poate fi respinsa in cazul in care: a) aceasta nu indeplineste conditiile specificate la art.8 alin.(11); b) marca s-a transformat in denumire uzuala; c) marca contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.


Capitolul II
INREGISTRAREA MARCII SI A DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI

Articolul 8. Cererea de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului si cererea de recunoastere a notorietatii marcii
(1) Persoanele fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul, in Republica Moldova (nationale) care sint in drept sa obtina protectia legala a unei marci actioneaza in fata Agentiei personal sau prin intermediul reprezentantului, imputernicit printr-o procura.
(2) Persoanele fizice si juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent in strainatate actioneaza in fata Agentiei numai prin intermediul reprezentantului in proprietate industriala din Republica Moldova, cu exceptia cazurilor cind conventiile internationale la care Republica Moldova este parte prevad altfel.
(3) Reprezentantul in proprietate industriala activeaza in conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
(4) Cererea trebuie sa se refere la o singuri marca sau denumire de origine a produsului.
(5) Cererea propriu-zisa trebuie sa contina: a) solicitarea de inregistrare; b) numele, prenumele (denumirea), adresa si semnatura solicitantului; c) numele, prenumele, adresa si semnatura reprezentantului in proprietate industriala, in cazul in care cererea se depune prin reprezentantul in proprietate industriala; d) reproducerea marcii sau a denumirii de origine a produsului si descrierea acestora; e) lista produselor si serviciilor, pentru care se cere inregistrarea marcii, grupate conform claselor clasificarii internationale a produselor si serviciilor in scopul inregistrarii marcilor; f) lista produselor, pentru desemnarea carora se cere inregistrarea denumirii de origine a produsului; g) indicarea locului fabricarii produselor, pentru desemnarea carora se cere inregistrarea denumirii de origine (hotarelor zonei geografice); h) descrierea insusirilor deosebite ale produselor, pentru desemnarea carora se cere inregistrarea denumirii de origine; i) solicitarea de recunoastere a prioritatii marcii in temeiul conventiilor la care Republica Moldova este parte; j) indicarea culorii sau culorilor marcii, daca solicitantul cere protectia ei in culori.
(6) La cererea propriu-zisa se anexeaza: a) statutul marcii colective, incluzind lista membrilor asociatiei care au dreptul sa foloseasca marca colectiva semnata de acestia; scopul inregistrarii marcii colective si conditiile folosirii ei; lista si caracteristicile calitative sau alte caracteristici comune ale produselor sau serviciilor, care vor fi desemnate cu aceasta marca: raspunderea pentru incalcarea conditiilor de folosire a marcii colective. In cazul eliberarii titlului de protectie pe numele unuia dintre membrii asociatiei, relatiile cu alti membri si drepturile acestora asupra marcii colective vor fi reglementate printr-un acord aparte; b) pentru solicitantul strain - documentul care certifica dreptul asupra denumirii de origine a produsului indicate in cerere in tara de origine a acestui produs; c) procura de reprezentare, daca cererea se depune prin reprezentant In proprietate industriali; d) actele care confirma proprietatea marcii, daci este cazul; e) dovada de plati a taxei stabilite; f) pentru inregistrarea denumirii de origine a produsului - o confirmare legalizati a faptului ci produsul provine din zona geografici respectivi a ca insusirile deosebite ale acestuia sint determinate de factorii naturali si/sau etnografici caracteristici zonei geografice respective; g) pentru inregistrarea marcii de conformitate - autorizatia sau un alt act care sa confirme exercitarea legala a activitatii de certificare ori, daci este cazul, dovada inregistrarii marcii de conformitate in tara de origine. h) decizia organului competent sau consimtamintul posesorului semnelor enumerate la art.7 alin.(2) lit.b), dupa caz.
(7) Cererea propriu-zisa de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului se redacteaza in limba de stat. Celelalte documente ale cererii se depun in limba de stat sau intr-o alta limba. In ultimul caz la cerere, in termen de 2 luni de la data depunerii ei, se anexeaza traducerea acestor documente in limba de stat.
(8) Solicitantul poarta raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare pentru corectitudinea perfectarii materialelor prezentate in legatura cu inregistrarea marcii sau a denumirii de origine a produsului.
(9) Cererea de recunoastere a notorietatii marcii se depune la Comisia de apel a Agentiei de catre persoanele fizice sau juridice personal sau prin intermediul reprezentantului imputernicit printr-o procura.
(10) Cererea de recunoastere a notorietatii marcii trebuie sa se refere la o singura marca.
(11) Cererea de recunoastere a notorietatii trebuie sa contina: a) numele, prenumele, adresa si semnatura solicitantului, in cazul unei persoane fizice, sau denumirea, adresa juridica si semnatura reprezentantului, in cazul unei persoane juridice; b) numele, prenumele, adresa si semnatura reprezentantului in proprietate industriala, in cazul depunerii cererii prin intermediul acestuia; c) reproducerea si descrierea marcii; d) indicarea datei de la care se solicita recunoasterea marcii ca fiind notorie.
(12) La cererea de recunoastere a notorietatii se anexeaza: a) documentele ce contin informatii privind titularul sau utilizatorul marcii; b) documentele ce demonstreaza recunoasterea notorietatii marcii in cadrul unui anumit segment de public; c) lista produselor sau serviciilor pentru care se utilizeaza marca, precum si lista altor actiuni respective privind utilizarea acesteia; d) documentul care confirma inceputul si perioada utilizarii marcii; e) procura in cazul depunerii cererii prin intermediul reprezentantului; f) documentul care atesta achitarea taxei, in cazul in care aceasta este prevazuta.

Articolul 9. Data depozitului national reglementar
(1) Data depozitului national reglementar este data la care a fost depusa la Agentie cererea, in conformitate cu cerintele prevazute la alineatul (5) articolul 8, si dovada de plata a taxei stabilite.
(2) Documentele prevazute la literele a) - c), f) si g) ale alineatului (6) articolul 8 pot fi depuse la Agentie in termen de 2 luni de la data depunerii cererii. Daca in termenul indicat solicitantul nu va prezenta aceste documente sau nu va depune o cerere de prelungire a termenului stabilit, cererea se va considera retrasa.

Articolul 10. Prioritatea marcii
(1) Prioritatea unei marci se stabileste de la data depozitului national reglementar.
(2) Prioritatea marcii poate fi stabiliti la data depunerii cererii initiale intr-un stat membru la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale (prioritate conventionala), daca cererea a fost depusa la Agentie in termen de 6 luni de la data mentionata. Acest termen incepe sa curga de la data depozitului primei cereri, totodata, ziua depozitului nu este cuprinsa in termen.
(3) Prioritatea unei marci aplicate pe exponatele expozitiei internationale organizate pe teritoriul unui stat membru la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale (prioritate de expozitie) se stabileste de la data prezentarii in expozitie a exponatului, daca cererea de inregistrare a fost depusa la Agentie in termen de 6 luni de la data mentionata. Prioritatea de expozitie nu va prelungi termenul prioritatii conventionale.
(4) Solicitantul care doreste sa foloseasca dreptul la prioritatea conventionala sau de expozitie este obligat sa indice aceasta in cerere sau sa comunice aceasta in termen de 2 luni de la data depunerii cererii la Agentie si sa prezinte documentele necesare ce confirma legitimitatea unei astfel de cerinte in termen de cel mult 3 luni de la data depunerii cererii la Agentie. Actele care confirma legitimitatea invocarii prioritatii vor fi insotite de un certificat al datei depozitului si de o traducere a acestora in limba de stat.
(5) Prioritatea marcii poate fi stabilita de la data inregistrarii internationale a acesteia in conformitate cu tratatele internationale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 11. Examinarea cererii
(1) Examinarea cererii se efectueaza de catre Agentie si consta din examinarea formala a cererii si examinarea semnului solicitat.
(2) Solicitantul este in drept, de la data depunerii cererii si pina la data luarii unei decizii asupra ei. dupa ce a platit taxa respectiva, sa completeze, sa precizeze sau sa corecteze documentele cererii, fara a modifica esential marca sau denumirea de origine a produsului.
(3) Orice cerere, in care sint enumerate mai multe produse si servicii poate fi divizata de catre solicitant sau la rugamintea lui in doua sau mai multe cereri prin repartizarea intre aceste cereri a produselor si serviciilor enumerate in cererea initiala. Cererile divizionare pastreaza data depunerii cererii initiale si prioritatea marcii solicitate in ea. Introducerea unor produse si servicii suplimentare in lista conform literei e) alineatul (5) articolul 8 se efectueaza numai prin depunerea unei cereri noi.

Articolul 12. Examinarea formala a cererii
(1) In termen de o luna de la data depunerii cererii, Agentia efectueaza examinarea formala a acesteia, in cadrul careia se controleaza existenta documentelor indicate la alineatele (5) si (6) articolul 8 si respectarea cerintelor stabilite pentru ele.
(2) In functie de rezultatele examinarii formale solicitantului i se notifica acceptarea cererii pentru a fi examinata sau respingerea ei.
(3) Daca documentele cererii nu au fost intocmite in conformitate cu alineatul (5) articolul 8. solicitantului i se propune sa faci precizarile necesare in termen de 2 luni de la primirea notificarii. In cazul in care solicitantul nu prezinta in termenul stabilit materialele indicate in notificare sau o solicitare motivata de prelungire a acestui temea cererea se considera nedepusa.

Articolul 13. Examinarea semnului solicitat
(1) Examinarea semnului solicitat se efectueaza in termen de 9 luni de la data luarii deciziei de acceptare a cererii pentru a fi examinata. In cadrul examinarii semnului solicitat se controleaza respectarea cerintelor articolului 7 si se stabileste prioritatea marcii, daca aceasta nu s-a facut in cadrul examinarii formale.
(2) In functie de rezultatele examinarii semnului solicitat, Agentia ia decizia de a publica sau de a respinge cererea, ceea ce se notifica socilicitantului.

Articolul 14. Atacarea deciziei asupra cererii
(1) In cazul in care solicitantul nu este de acord cu decizia luati ca rezultat al examinarii formale a cererii sau a examinarii semnului solicitat, el poate depune o contestatie la Comisia de apel a Agentiei in termen de 3 luni de la data primirii deciziei. Contestatia va fi examinata In termen de 3 luni de la data depunerii acesteia.
(2) In cazul in care solicitantul nu este de acord cu decizia Comisiei de apel a Agentiei, el o poate ataca in instanta judecatoreasca de drept comun competenta in termen de 3 luni de la primirea deciziei mentionate.

Articolul 15. Retragerea cererii
(1) Cererea poate fi retrasa de catre solicitant la orice etapa de examinare.
(2) Cererea de inregistrare a unei marci colective poate fi retrasa numai cu acordul tuturor persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa foloseasca aceasta marca.

Articolul 16. Publicarea cererii de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului si a cererii de recunoastere a notorietatii marcii
In termen de 3 luni de la data luarii deciziei privind publicarea cererii de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului si in termen de o luna de la data primirii cererii de recunoastere a notorietatii marcii, Agentia publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, denumit in continuare Buletin Oficial, datele cu privire la cererea de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului si cu privire la cererea de recunoastere a notorietatii marcii. Continutul datelor pentru publicare se stabileste de Agentie.

Articolul 17. Contestatia impotriva inregistrarii marcii sau denumirii de origine a produsului si impotriva recunoasterii notorietatii marcii
(1) Orice persoana este in drept, in termen de 3 luni de la data publicarii datelor cu privire la cererea de inregistrare a marcii sau denumirii de origine a produsului sau cu privire la cererea de recunoastere a notorietatii marcii, sa depuna o contestatie la Comisia de apel a Agentiei impotriva inregistrarii marcii sau denumirii de origine a produsului ori impotriva recunoasterii notorietatii marcii.
(2) In cazul in care a fost depusa o contestatie impotriva inregistrarii ori impotriva recunoasterii notorietatii marcii, Agentia, in termen de 10 zile, comunica acest fapt solicitantului.
(3) Contestatia impotriva inregistrarii ori impotriva recunoasterii notorietatii marcii se examineaza in termen de 3 luni de la data depunerii ei. Decizia cu privire la contestatie se comunica, in termen de 10 zile, atit solicitantului, cit si persoanei care a depus aceasta contestatie.
(4) Decizia Comisiei de apel a Agentiei poate fi atacata in instanta judecatoreasca in termen de 6 luni de la data adoptarii ei.

Articolul 18. Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului
(1) In cazul in care nu a fost depusa nici o contestatie impotriva inregistrarii sau contestatiile depuse au fost respinse, Agentia ia decizia de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului si le inregistreaza in Registrul national al marcilor sau in Registrul national al denumirilor de origine a produselor (in continuare - Registru).
(2) In Registru se introduc: reproducerea marcii sau denumirea de origine a produsului datele despre titularul lor, data prioritatii marcii, lista de produse si servicii pentru care a fost inregistrati marca, descrierea insusirilor principale ale produsului a carui denumire de origine este inregistrata, alte date referitoare la inregistrarea marcii sau denumirii de origine a produsului, precum si modificarile ulterioare ale acestor date.
(3) Agentia elibereaza certificatul de inregistrare in termen de 3 luni de la data inregistrarii marcii sau denumirii de origine a produsului in Registru.
(4) Formularul certificatului de inregistrare si componenta datelor indicate In el se stabilesc de catre Agentie.
(5) In cazul in care a fost luata o decizie de recunoastere a notorietatii marcii, Agentia inregistreaza marca notorie in Registrul national al marcilor notorii.

Articolul 19. Publicarea datelor referitoare la inregistrare
(1) Datele referitoare la inregistrarea marcii sau denumirii de origine a produsului, inscrise in Registru in conformitate cu articolul 18. se publica de catre Agentie in Buletinul Oficial in termen de 3 luni de la data luarii deciziei privind inregistrarea.
(2) Datele referitoare la recunoasterea notoriet,tii marcii, inscrise in Registrul national al marcilor notorii, se publica de catre Agentie in Buletinul Oficial in termen de 3 luni de la data luarii deciziei privind recunoasterea notorietatii marcii.

Articolul 20. Durata inregistrarii
(1) Inregistrarea marcii produce efecte pentru o perioada de 10 ani, cu incepere de la data depozitului national reglementai.
(2) La cererea titularului inregistrarea marcii poate fi reinnoita pe un termen de 10 ani ori de cite ori este necesar cu conditia achitarii taxei respective. Cererea de reinnoire a inregistrarii se depune in ultimul an de valabilitate a acesteia. Titularul marcii poate reinnoi inregistrarea si in termen de 6 luni de la implinirea fiecarui termen de 10 ani cu conditia platii unei taxe suplimentare.
(3) Agentia noteaza in Registru reinnoirea inregistrarii.
(4) Durata inregistrarii denumirii de origine a produsului nu este limitata.
(5) Durata protectiei juridice a marcii notorii este nelimitata.

Articolul 21. Operarea modificarilor
(1) Titularul certificatului de inregistrare este obligat sa notifice Agentiei orice modificare a datelor referitoare U inregistrarea marcii sau a denumirii de origine a produsului.
(2) Toate modificarile se introduc in Registru si se publici de Agentie in decurs de 3 luni de la data notificarii.


Capitolul III
FOLOSIREA MARCII SI A DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI, TRANSMITEREA MARCII

Articolul 22. Folosirea marcii si a denumirii de origine a produsului
(1) Marca si denumirea de origine a produsului se consideri folosite in cazurile cind sint aplicate pe produsele pentru care a fost inregistrata marca sau denumirea de origine a produsului, pe ambalaj si/sau ca ambalaj de catre titularul lor sau de catre persoana care are acest drept in baza contractului de licenta. Drept folosire poate fi considerata si aplicarea marcilor sau a denumirii de origine a produsului in publicitate, in imprimate, pe blanchete oficiale, firme, pe exponatele expozitiilor si tirgurilor organizate in Republica Moldova, precum si in cazul cind marca este folosita de catre o alta persoana sub controlul titularului marcii in cauza Marca ce identifica o intreprindere care fabrica produse sau presteaza servicii poate fi folosita impreuna cu marca ce distinge produsele sau serviciile respective ale acestei intreprinderi, dar fara a se stabili o legatura reciproca intre cele doua.
(2) Nu poate fi interzisa folosirea continua si similara a indicatiilor geografice de catre orice cetatean al Republicii Moldova sau persoana domiciliata pe teritoriul Republicii Moldova, care pentru marcarea produselor sau serviciilor lor an folosit permanent o anumita indicatie geografica ce identifica vinuri sau alte produse alcoolice, daca aceasta folosire a durat cel putin 10 ani inainte de 15 aprilie 1994 sau a fost de buna-credinta inainte de aceasta data.
(3) Prevederile prezentei legi nu se aplica in ce priveste indicatiile geografice pentru acele produse si servicii pentru care indicatia respectiva este identica cu termenul uzual folosit in vocabularul curent ca nume comun al unui astfel de produs sau serviciu pe teritoriul Republicii Moldova sau in ce priveste o indicatie geografica pentru produsele alcoolice pentru care indicatia pertinenta este identica cu numele uzual al unei varietati de struguri existente pe teritoriul Republicii Moldova.
(4) Orice contestatie cu privire la folosire sau la inregistrarea unei marci de produs, care contine sau consta dintr-o indicatie geografica, poate fi prezentata, intr-un termen de 5 ani, dupa ce folosinta prejudiciabila a indicatiei geografice protejate va fi devenit general cunoscuta sau dupa data inregistrarii marcii in Republica Moldova, cu conditia ca marca sa fi fost publicata la acea data, daca data respectiva este anterioara datei la care folosinta prejudiciabila va fi devenit general cunoscuta in Republica Moldova, si cu conditia ca indicatia geografica sa nu fie folosita sau inregistrata cu rea-credinta.
(5) Orice persoana are dreptul de a folosi, in cursul operatiunilor comerciale, numele sau ori numele predecesorului sau in afaceri, cu exceptia cazului cind acest nume este folosit intr-un mod care induce In eroare consumatorii.

Articolul 23. Marcarea de avertizare
Titularul certificatului de inregistrare a marcii poate plasa alaturi de marca un marcaj de avertizare in forma de litera R, inscrisa intr-un cerc, sau de text care indica faptul ca marca a fost inregistrata in Republica Moldova.

Articolul 24. Transmiterea drepturilor asupra marcii
(1) Drepturile care decurg din depunerea cererii sau din inregistrarea marcii pot fi transmise integral sau partial.
(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, prin contract de licenta exclusiva sau neexclusiva, precum si prin succesiune ori mostenire legala sau testamentara. Nu se autorizeaza acordarea de licente obligatorii pentru marci, iar titularul unei marci are dreptul s-o cedeze fara sa asiste in mod obligatoriu si fara transferul intreprinderii careia ii apartine aceasta marca.
(3) Drepturile transmise prin contract in temeiul alin.(2) produc efect pentru terti si conditioneaza modificarea statutului juridic al certificatului de inregistrare a marcii din momentul inregistrarii contractului la Agentie.
(4) Dreptul asupra marcii colective nu poate fi transmis altor persoane decit cu acordul tuturor membrilor asociatiei.
(5) Contractul de licenta trebuie sa includa clauza ca produsele licentiatului dupa calitatea lor sa nu fie inferioare celor ale licentiarului si ca licentiarul va exercita controlul indeplinirii acestei clauze.
(6) Nu se admite, conform legislatiei in vigoare, includerea In contractul de licenta a practicilor sau a conditiilor care pot genera o folosinta abuziva a drepturilor de proprietate industriala, avind un efect prejudiciabil asupra concurentei pe piata respectiva, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de catre licentiat a informatiei tehnice licentiarului, conditii care impiedica contestarea validitatii sau impunerea unui pachet obligatoriu de conditii ale licentierii.

Articolul 25. Raspunderea pentru folosirea ilicita a marcii sau a denumirii de origine a produsului
(1) Folosirea ilicita a marcii sau a denumirii de origine a produsului protejate, precum si a semnelor similare pentru marcarea produselor sau serviciilor pentru care ele au obtinut protectie, fie a produselor sau serviciilor de acelasi fel, precum si fabricarea, folosirea, importarea, oferirea spre vinzare, vinzarea. orice alt mod de punere in circuitul economic sau stocarea in aceste scopuri a produselor marcate In asemenea mod atrag raspundere civila, administrativa sau penali, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Persoana recunoscuta vinovata se pedepseste cu amenda si este obligata sa repare titularului marcii sau denumirii de origine a produsului paguba cauzata prin incalcarea drepturilor lui. inclusiv cistigul nerealizat, precum si sa achite suma suficienti pentru a compensa cheltuielile care vor putea cuprinde onorariile de avocat corespunzatoare.
(3) Se considera produse cu marci contrafacute toate produsele, inclusiv ambalajul lor, care poarta, fara autorizatie, o marca de produs identica cu marca de produs inregistrata, valabila pentru produsele in cauza sau care nu poate fi distinsa in aspectele sale esentiale de aceasta marca de produs si care, in virtutea acestui fapt, lezeaza drepturile titularului marcii respective in temeiul legislatiei In vigoare.
(4) Stocul de produse cu marci sau denumiri de origine contrafacute, care conditioneaza lezarea drepturilor titularului marcii sau denumirii de origine a produsului respectiv, se scoate, fara a fi compensata valoarea lui, din circuitul economic intr-un mod care sa minimalizeze riscul cauzarii de noi prejudicii titularului marcii sau denumirii de origine a produsului iar marcile si denumirile de origine ale produselor aplicate ilicit se inlatura de pe produse, chiar daca acest fapt conduce la nimicirea lor.
(5) Partea lezata poate cere ca materia prima si materialele folosite la fabricarea produselor specificate la alin (4) sa fie scoase, fara a fi compensata valoarea lor, din circuitul economic intr-un mod care sa minimalizeze riscul cauzarii de noi prejudicii, In acest caz, masurile corective solicitate trebuie sa fie comensurabile cu gravitatea actiunii, tinindu-se cont de interesele tertilor.
(6) Simplul fapt al retragerii de pe produsele cu marci contrafacute a marcii aplicate In mod ilicit nu va fi suficient, cu exceptia cazurilor cind exista circumstante exceptionale ce permit folosirea acestor produse.
(7) Partea lezata este in drept sa publice, din contul persoanei vinovate, hotarirea judecatoreasca In scopul restabilirii reputatiei sale in afaceri.
(8) Nu constituie incalcare a drepturilor titularului marcii sau al denumirii de origine a produsului actiunile autoritatilor publice in cazul in care acestea au actionat cu buna-credinta in cadrul administrarii prezentei legi.


Capitolul IV
SUSPENDAREA PROTECTIEI JURIDICE A MARCII SI A DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI

Articolul 26. Nulitatea inregistrarii
(1) inregistrarea marcii sau a denumirii de origine a produsului poate fi recunoscuta nula, integral sau partial, in perioada termenului de valabilitate a acesteia, daca: a) a fost efectuata cu incalcarea prezentei legi; b) folosirea marcii induce in eroare consumatorul; c) s au schimbat factorii naturali intr-o zona geografica; d) produsul pentru care este folosita o denumire de origine nu mai poseda calitatile deosebite specificate; e) au aparut alte motive intemeiate.
(2) La cerere, inregistrarea poate fi anulata dupa nefolosirea marcii inregistrate o perioada neintrerupta de cel putin 5 ani cu conditia ca titularul marcii sa nu prezinte motive temeinice referitoare la existenta unui obstacol la aceasta folosire. Circumstantele independente de vointa titularului marcii care constituie un obstacol la folosirea marcii, cum ar fi restrictiile la import sau alte prescriptii ale autoritatilor publice vizind produsul sau serviciul protejat prin marca, vor fi considerate ca motive temeinice de justificare a nefolosirii marcii.
(3) Orice persoana poate cere Comisiei de apel a Agentiei anularea inregistrarii.
(4) Cererea de anulare a inregistram trebuie sa fie examinata in termen de 3 luni de la data depunerii acesteia. Titularul certificatului de inregistrare trebuie informat despre cererea de anulare a inregistrarii in termen de 10 zile de la data depunerii acesteia.
(5) Decizia Comisiei de apel a Agentiei poate fi atacata in instanta judecatoreasca de drept comun competenta.
(6) La cererea oricarei persoane interesate, in cazul in care o marca colectiva se aplica pe produsele care nu poseda caracteristici calitative comune sau alte caracteristici, valabilitatea inregistrarii poate fi suspendata anticipat, integral sau partial, in temeiul deciziei instantei judecatoresti economice.
(7) Orice persoana este in drept, in termen de 5 ani de la inregistrarea marcii, sa ceara Comisiei de apel a Agentiei anularea inregistrarii marcii in baza existentei unei marci notorii in Republica Moldova. Pentru depunerea cererii de anulare a inregistrarii sau pentru interzicerea folosirii marcilor inregistrate ori folosite cu rea-intentie nu se stabileste nici un termen.

Articolul 27. Anularea inregistrarii
(1) Agentia anuleaza inregistrarea marcii sau a denumirii de origine a produsului: a) cind expira termenul ei de valabilitate prevazut la articolul 20; b) in temeiul cererii depuse la Agentie de catre titularul certificatului de inregistrare; c) in temeiul recunoasterii nulitatii inregistrarii conform articolului 26; d) in cazul lichidarii persoanei juridice - titular al certificatului de inregistrare.
(2) Agentia publica in Buletinul Oficial informatia privind anularea inregistrarii.


Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Articolul 28. Solutionarea litigiilor ce tin de aplicarea prezentei legi
Litigiile ce tin de aplicarea prezentei legi privind: a) eliberarea certificatului de inregistrare a marcii sau denumirii de origine a produsului; b) incalcarea dreptului exclusiv asupra marcii; c) suspendarea anticipata a duratei inregistrarii sau recunoasterea nulitatii inregistrarii: d) incheierea si executarea contractului de cesiune si a contractului de licenta: e) nefolosirea marcii o perioada neintrerupta de cel putin 5 ani de la momentul inregistrarii ei la Agentie; f) folosirea ilicita a denumirii de origine a produsului, se solutioneaza instanta judecatoreasca de drept comun competenta, in modul stabilit de legislatie.

Articolul 29. Atributiile Agentiei in domeniul protectiei marcilor si a denumirilor de origine a produselor
Agentia are urmatoarele atributii in domeniul protectiei marcilor si denumirilor de origine a produselor: receptioneaza cererile de inregistrare a marcilor si a denumirilor de origine a produselor pentru examinare, examineaza cererile, efectueaza inregistrarea de stat a marcilor si a denumirilor de origine a produselor, elibereaza certificate de inregistrare, examineaza marcile internationale potrivit Aranjamentului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor sau Protocolului la acest Aranjament, asigura completarea si pastrarea colectiei nationale de marci si denumiri de origine a produselor, publica date oficiale, editeaza Buletinul Oficial, tine Registrul, elaboreaza si perfectioneaza acte normative, reprezinta Republica Moldova in organizatiile interstatale pentru protectia proprietatii industriale si participa la colaborarea internationala in acest domeniu.

Articolul 30. Taxele
Depunerea cererii de inregistrare a marcii sau a denumirii de origine a produsului, examinarea, publicarea ei, eliberarea certificatului de inregistrare, precum si efectuarea actiunilor cu semnificatie juridica ce tin de examinarea cererii si de protectia juridica a marcilor si a denumirilor de origine a produselor sint supuse platii unor taxe. Actiunile pentru care se percepe taxa, cuantumul si termenele de plata a ei se reglementeaza in modul stabilit de Guvern.

Articolul 31. Inregistrarea marcilor si denumirilor de origine a produselor in strainatate
(1) Orice persoana fizica sau juridica din Republica Moldova este in drept sa inregistreze marci si denumiri de origine a produselor in strainatate.
(2) Cererea de inregistrare a marcii in strainatate potrivit Aranjamentului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor sau Protocolului la acest Aranjament se depune prin Agentie.
(3) Cheltuielile ce tin de inregistrarea marcii si a denumirii de origine a produsului in strainatate sint suportate de solicitant sau de orice alta persoana fizica sau juridica, de comun acord cu solicitantul.

Articolul 32. Drepturile persoanelor fizice si juridice straine
(1) Persoanele fizice si juridice straine beneficiaza de drepturile acordate prin prezenta lege la fel ca si persoanele fizice si juridice din Republica Moldova in baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte sau in baza principiului de reciprocitate.
(2) Marca inregistrata in Republica Moldova potrivit Aranjamentului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor sau Protocolului la acest Aranjament este protejata ca si marca inregistrata in conformitate cu prezenta legi.

Articolul 33. Tratatele internationale
Daca tratatul international Ia care Republica Moldova este parte stabileste alte prevederi decit cele cuprinse in prezenta lege, se aplica prevederile tratatului international.


Capitolul VI
DISPOZITII TRANZITORII

Articolul 34
Prezenta lege se pune in aplicare la 3 luni de la data publicarii.

Articolul 35
Pina la punerea legislatiei in concordanta cu prezenta lege se vor aplica numai prevederile actelor normative care nu contravin acesteia.

Articolul 36
Se stabileste ca: prezenta lege se aplica referitor la raporturile de drept aparute dupa punerea ei in aplicare; cererile de inregistrare a marcii si a denumirii de origine a produsului, procedura asupra carora nu s-a incheiat pina la data punerii in aplicare a prezentei legi, se examineaza in modul stabilit de prezenta lege. In acest caz conditiile de protectie juridica se stabilesc conform legislatiei in vigoare la data depunerii cererii; certificatele de inregistrare a marcilor eliberate de Agentie pina la punerea in aplicare a prezentei legi se echivaleaza, in ceea ce priveste regimul juridic, cu certificatele de inregistrare a marcilor eliberate in conformitate cu prezenta lege.

Articolul 37
Guvernul, in termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislatiei in vigoare in conformitate cu prezenta lege;
- va pune propriile acte normative in concordanta cu prezenta lege;
- va asigura reexaminarea si anularea de catre ministere si departamente a actelor lor normative contrare prezentei legi;
- va elabora si va aproba in baza prezentei legi acte normative subordonate.

SERVICII | ECHIPA | ASISTENTA JURIDICA | BURSA DE MARCI SI INVENTII | CONTACTATI-NE