Rom Рус Eng Home      Print      Add to Favorites      

SERVICII    |    ECHIPA    |    ASISTENTA JURIDICA    |    BURSA DE MARCI SI INVENTII    |    CONTACTATI-NE
CE ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA
CONSULTATII
BIBLIOTECA
INFO
CALEIDOSCOP
LINKSLEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind brevetele de inventie
Nr. 461-XIII din 18.05.1995

C u p r i n s:
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Reglementarea juridica
Articolul 2. Protectia juridica a inventiilor
Articolul 3. Reprezentarea

Capitolul II
BREVETABILITATEA INVENTIEI
Articolul 4. Conditiile de brevetabilitate a inventiei
Articolul 5. Noutatea
Articolul 6. Activitatea inventiva (neevidenta)
Articolul 7. Aplicabilitatea industriala (utilitatea)
Articolul 8. Divulgari neopozabile

Capitolul III
OBTINEREA BREVETULUI
Articolul 9. Inventatorul si patronul. Drepturi si obligatii
Articolul 10. Cererea de brevet
Articolul 11. Unitatea inventiei
Articolul 12. Prioritatea inventiei
Articolul 13. Corectari din initiativa solicitantului in documentele cererii
Articolul 14. Retragerea cererii
Articolul 15. Transformarea cererii
Articolul 16. Examinarea cererii
Articolul 17. Publicarea cererii
Articolul 18. Publicarea hotaririi de acordare a brevetului
Articolul 19. Contestarea hotaririi de acordare a brevetului
Articolul 20. Eliberarea brevetului
Articolul 20/1. Protectia complementara pentru produsele farmaceutice si fitofarmaceutice
Articolul 21. Repunerea in termen

Capitolul IV
DREPTURI SI OBLIGATII
Artiolul 22. Drepturile titularului brevetului
Articolul 23. Incalcarea dreptului exclusiv al titularului
Articolul 24. Actiunile nerecunoscute drept incalcare a dreptului exclusiv al titularului
Articolul 25. Intinderea protectiei juridice
Articolul 26. Protectia juridica provizorie
Articolul 27. Dreptul de folosire anterioara
Articolul 28. Nulitatea brevetului
Articolul 29. Renuntarea la brevet
Articolul 30. Incetarea valabilitatii brevetului inainte de termen
Articolul 31. Dreptul de folosire posterioara
Articolul 32. Transmitrea drepturilor
Articolul 33. Alta folosire fara autorizarea titularului brevetului

Capitolul V
APARAREA DREPTURILOR INVENTATORILOR SI TITULARILOR
Articolul 34. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor inventatorilor
Articolul 35. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor titularilor
Articolul 36. Modul de examinare a litigiilor

Capitolul VI
DISPOZITII FINALE
Articolul 37. Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale
Articolul 38. Brevetarea inventiilor in strainatate
Articolul 39. Taxele de brevetare
Articolul 40. Stimularea de catre stat a crearii si exploatarii inventiilor
Articolul 41. Drepturile persoanelor fizice si juridice straine
Articolul 42. Tratatele internationale

Capitolul VII
DISPOZITII TRANZITORII
Articolul 43
Articolul 44
Articolul 45
Articolul 46Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Reglementarea juridica
Raporturile patrimoniale si cele particulare nepatrimoniale ce tin de acestea, aparute in procesul crearii, protectiei juridice si exploatarii inventiilor se reglementeaza de Constitutie, prezenta lege si de alte acte normative.

Articolul 2. Protectia juridica a inventiilor
(1) Protectia juridica a inventiilor inglobeaza aspectele referitoare la existenta, achizitionarea, aria de aplicare, mentinerea drepturilor si mijloacele de respectare a acestora, precum si problemele referitoare la exercitarea drepturilor dobindite.
(2) Dreptul asupra inventiei este recunoscut si aparat pe teritoriul Republicii Moldova pin prezenta lege si confirmat prin brevetul de inventie (in continuare - brevet).
(3) Brevetul certifica prioritatea, calitatea de autor al inventiei si dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra inventiei.
(4) Durata de valabilitate a unui brevet este de 20 de ani, termenul incepind sa curga de la data constituirii depozitului national reglementar la Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale (in continuare - Agentie).
(5) Inventiile ce contin informatii, a caror divulgare poate aduce atingere securitatii nationale a Republicii Moldova, sint retrase de la Agentie, in baza hotaririi comisiei abilitate de Guvern, in termen de 30 de zile de la data depunerii lor, cu instiintarea inventatorului sau a succesorului in drepturi al acestuia.

Articolul 3. Reprezentarea
(1) Persoanele fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul, in Republica Moldova (nationale) care sint in drept sa obtina protectia legala a unei inventii actioneaza in fata Agentiei personal sau prin intermediul reprezentantului imputernicit printr-o procura.
(2) Persoanele fizice si juridice straine, cu domiciliul, respectiv sediul, permanent in strainatate actioneaza in fata Agentiei numai prin intermediul reprezentantului in proprietate industriala din Republica Moldova, cu exceptia cazurilor cind conventiile internationale la care Republica Moldova este parte prevad altfel.
(3) Reprezentantul in proprietate industriala activeaza in conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.


Capitolul II
BREVETABILITATEA INVENTIEI

Articolul 4. Conditiile de brevetabilitate a inventiei
(1) O inventie din orice domeniu tehnologic poate fi brevetata sub rezerva ca aceasta sa fie noua, sa rezulte dintr-o activitate inventiva si sa fie susceptibila de aplicare industriala. Inventia poate avea ca obiect un produs, un procedeu, precum si aplicarea unui produs sau unui procedeu. Se acorda brevete si se asigura dreptul de brevet fara discriminare in ceea ce priveste locul crearii inventiei, domeniul tehnologic si faptul ca produsele sint importate sau sint de origine autohtona.
(2) Nu sint considerate inventii brevetabile, in sensul prezentei legi:
a) descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice;
b) semnele conventionale, orarele, regulile;
c) metodele de executare a operatiunilor intelectuale;
d) metodele de organizare si administrare economica;
e) proiectele si schemele de sistematizare a edificiilor, constructiilor, teritoriilor;
f) realizarile cu caracter estetic (design);
g) topografiile circuitelor integrate;
h) soiurile de plante.
(3) Se exclud de la brevetare inventiile a caror exploatare comerciala se cere a fi prevenita in scopul mentinerii ordinii publice sau a bunelor moravuri, inclusiv in scopul ocrotirii vietii si a sanatatii oamenilor si animalelor sau prezervarii vegetalelor, ori pentru a evita aducerea de atingeri grave mediului inconjurator. Aceasta excludere nu va depinde numai de faptul ca exploatarea inventiei este interzisa prin alte legi.

Articolul 5. Noutatea
(1) O inventie este noua daca nu este continuta in stadiul anterior.
(2) Stadiul anterior include cunostintele devenite accesibile publicului oriunde in lume pina la data depozitului national reglementar sau pina la data prioritatii inventiei, daca a fost invocata o prioritate.

Articolul 6. Activitatea inventiva (neevidenta)
O inventie se considera ca rezulta dintr-o activitate inventiva, daca pentru o persoana de specialitate in acel domeniu ea nu rezulta in mod evident din stadiul anterior.

Articolul 7. Aplicabilitatea industriala (utilitatea)
O inventie este susceptibila de aplicare industriala, daca obiectul ei poate fi fabricat si utilizat intr-un domeniu de activitate din industrie, agricultura sau din orice alt domeniu de activitate.

Articolul 8. Divulgari neopozabile
(1) Divulgarea informatiei referitoare la esenta inventiei nu influenteaza brevetabilitatea ei, daca aceasta divulgare a fost facuta in legatura cu crearea inventiei, dar nu mai devreme decit in termen de 12 luni pina la data prioritatii inventiei in cauza de catre inventator, solicitant sau o terta persoana care a obtinut informatia direct sau indirect de la acestia.
(2) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate in orice moment. Persoana interesata este obligata sa aduca dovezile necesare.


Capitolul III
OBTINEREA BREVETULUI

Articolul 9. Inventatorul si patronul. Drepturi si obligatii
(1) Inventator (autor al inventiei) se considera persoana fizica care prin munca sa creatoare a realizat inventia.
(2) Dreptul de autor al inventiei este un drept personal inalienabil si protejat fara termen.
(3) In cazul in care inventia a fost creata impreuna de mai multi inventatori, fiecare dintre ei are calitatea de coautor al inventiei, dreptul de autor al inventiei apartinindu-le in comun. Modul de folosire de catre coautori a drepturilor lor se stabileste prin contractul incheiat intre acestia.
(4) Nu se considera autor al inventiei persoana fizica care la realizarea inventiei a acordat inventatorului asistenta tehnica, organizatorica sau materiala sau care a contribuit doar la perfectarea cererii de brevet, la obtinerea brevetului sau exploatarea inventiei.
(5) Inventatorul are dreptul sa i se indice numele in cerere, in brevet si in publicatiile Agentiei cu privire la cerere si brevet.
(6) Inventatorul are dreptul sa refuze mentionarea numelui sau in brevet.
(7) Dreptul la brevet apartine inventatorului sau succesorului lui in drepturi.
(8) In cazul in care mai multe persoane au creat, independent una de alta, aceeasi inventie, dreptul la brevet apartine persoanei a carei cerere are cea mai veche data de prioritate, daca aceasta cerere nu a fost retrasa.
(9) Dreptul la brevet pentru inventia creata de salariat in exercitarea atributiilor sale de serviciu sau executind o sarcina concreta incredintata in scris de patron (inventie de serviciu) apartine patronului, daca contractul incheiat intre ei nu prevede altfel.
(10) In cazul crearii unei inventii de serviciu, inventatorul are dreptul la o remuneratie corespunzatoare beneficiului obtinut din exploatare a inventiei de catre patron sau beneficiului prezumat - in cazul in care patronul va obtine brevetul. Remuneratia se plateste in cuantumul si conditiile stabilite in contractul dintre inventator si patron.
(11) Daca inventia a fost creata in baza unui contract de cercetari stiintifice sau de experimentare-proiectare, dreptul la brevet se stabileste prin acest contract. Inventatorul are dreptul la o remuneratie, cuantumul si conditiile de plata a careia se stabilesc prin contractul dintre el si patron.
(12) Inventatorul, in termen de o luna de la data crearii inventiei de serviciu, are obligatia sa informeze in scris patronul asupra inventiei realizate.
(13) Daca patronul, in termen de 60 de zile de la data cind a fost informat de catre inventator despre inventia de serviciu creata, nu va depune cerere, nu va cesiona dreptul la depunerea cererii oricarei alte persoane si nu i va da inventatorului o dispozitie in scris privind pastrarea inventiei in secret, inventatorul are dreptul sa depuna cererea si sa obtina brevetul pe numele sau. In acest caz patronul are dreptul preferential la licenta neexclusiva pentru exploatarea inventiei.
(14) In cazul in care partile nu au convenit asupra cuantumului remuneratiei inventatorului sau asupra pretului licentei, acestea urmeaza sa fie stabilite de instantele judecatoresti in functie de aportul fiecarei parti la inventia creata, precum si in functie de valoarea ei comerciala.
(15) In cazul in care brevetul pentru inventia de serviciu este eliberat patronului, inventatorul are dreptul preferential la o licenta neexclusiva gratuita pentru exploatarea inventiei.
(16) Patronul si inventatorul inventiei de serviciu au obligatia sa se informeze reciproc in scris asupra stadiului realizarii inventiei si sa se abtina de la orice divulgare care poate aduce prejudicii exercitarii drepturilor de catre fiecare parte. Partea care a ignorat aceste obligatii trebuie sa repare prejudiciile celeilalte parti, inclusiv profitul neobtinut, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(17) Procedura de creare si utilizare a inventiei de serviciu se stabileste conform regulamentului aprobat de Guvern.

Articolul 10. Cererea de brevet
(1) Cererea de brevet se depune la Agentie de catre persoana care in conformitate cu art. 9 dispune de dreptul de a solicita brevet (in continuare - solicitant) personal sau prin intermediul reprezentantului in proprietate industriala.
(2) Cererea trebuie sa includa urmatoarele documente:
a) cererea de brevet propriu-zisa cu datele de identificare ale inventatorului (inventatorilor), solicitantului (solicitantilor);
b) descrierea inventiei, care o dezvaluie in mod expres suficient de clar si complet pentru ca o persoana calificata sa o poata executa.
Solicitantul este obligat sa specifice cel mai indicat mod de executare a inventiei cunoscut de inventator la data depozitului, iar in cazul in care este invocata o prioritate - la data prioritatii cererii;
c) revendicarile care dezvaluie esenta inventiei si sint bazate in intregime pe descriere;
d) desenele si alte documente explicative, daca acestea sint necesare pentru a intelege esenta inventiei.
(3) La cerere se anexeaza:
a) rezumatul;
b) dovada de plata a taxei stabilite sau temeiul pentru scutire de plata taxei ori de micsorare a marimii acesteia;
c) procura, in cazul in care cererea se depune prin intermediul reprezentantului;
d) actele de prioritate, dupa caz.
(4) Daca inventia se refera la un material biologic reproductibil, care nu poate fi descris astfel incit inventia sa poata fi reprodusa de catre o persoana de specialitate in domeniu sau daca acest material nu este accesibil publicului, cererea trebuie sa fie completata cu un act prin care sa se confirme depunerea unui asemenea material intr-o institutie de depozit desemnata de Guvern sau care are statut de depozit international. Aceasta depunere trebuie sa fie efectuata pina la data depunerii cererii.
(5) Documentele enumerate la alin. (2) constituie depozitul national reglementar.
(6) Data depozitului national reglementar se considera data depunerii la Agentie a cererii conform alin. (2).
(7) Documentele prevazute la alin. (3) literele a), b), c) si alin. (4) se depun la Agentie odata cu cererea sau in termen de 2 luni de la data depozitului national reglementar. Daca in termenul indicat solicitantul nu va depune documentele mentionate sau nu va face demers pentru prelungirea termenului stabilit, procedura cu privire la cerere se suspenda.
(8) Documentele cererii se depun in limba de stat, certificate in modul corespunzator. Se permite depunerea documentelor cererii, cu exceptia cererii propriu-zise, redactate intr-una din limbile de circulatie internationala: engleza, franceza, germana, rusa. In acest caz, traducerea documentelor cererii in limba de stat se depune la Agentie in termen de 2 luni de la data depozitului national reglementar, cu respectarea acestei date. Daca solicitantul nu depune traducerea documentelor in limba de stat in termenul indicat, cererea se considera nedepusa.
(9) Datele continute in cererea de brevet sint confidentiale pina la publicarea cererii de catre Agentie. Divulgarea datelor continute in cerere pina la publicarea acesteia este pasibila de pedeapsa conform legislatiei in vigoare.
(10) Agentia este in drept sa ceara solicitantului cererii de brevet sa furnizeze informatii asupra cererilor depuse de el in strainatate si asupra brevetelor respective ce i-au fost acordate in strainatate.

Articolul 11. Unitatea inventiei
(1) Cererea de brevet trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii astfel legate incit sa formeze un singur concept inventiv (conditia unitatii inventiei).
(2) Solicitantul este indreptatit sa divizeze cererea care nu indeplineste conditia unitatii inventiei in doua si mai multe cereri astfel incit fiecare cerere divizata sa nu depaseasca limitele esentei inventiei, dezvaluite in cererea initiala.

Articolul 12. Prioritatea inventiei
(1) Prioritatea inventiei se stabileste la data depozitului national reglementar.
(2) Prioritatea poate fi stabilita la data depunerii cererii initiale intr-o tara membra la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, daca cererea a fost depusa la Agentie in termen de 12 luni de la aceasta data (prioritate conventionala). Termenul in cauza incepe sa curga de la data depozitului primei cereri; ziua depozitului nu este cuprinsa in termen.
(3) Daca din motive ce nu depind de solicitant invocarea unei prioritati conventionale nu a fost facuta la depunerea cererii in termenul stablit, acesta poate fi prelungit, insa cel mult cu 2 luni.
(4) Invocarea prioritatii unei inventii se poate face in baza exponatului introdus intr-o expozitie, organizata pe teritoriul unei tari membre la Conventia de la Paris, daca cererea este depusa in termen de 6 luni de la data introducerii lui in expozitie (prioritate de expozitie). Acest termen nu va prelungi termenul prioritatii conventionale.
(5) Prioritatile prevazute la alin. (2) si (4) se invoca odata cu depunerea cererii sau in termen de 2 luni de la data depozitului national reglementar. Actele care justifica invocarea prioritatii, insotite de un certificat de prioritate (al datei depozitului) si de o traducere in limba de stat, se depun de catre solicitant in termen de 3 luni de la data depozitului national reglementar. Nerespectarea termenelor indicate conduce la nerecunoasterea prioritatii invocate.
(6) Prioritatea inventiei conform cererii divizionare poate fi stabilita la data depozitului cererii initiale in care aceasta a fost dezvaluita, in cazul in care Agentia nu a luat o hotarire definitiva privind acordarea brevetului conform cererii initiale sau respingerea ei.
(7) Prioritatea inventiei poate fi stabilita la data depozitului unei cereri anterioare, depuse de acelasi solicitant pentru aceeasi inventie, daca invocarea prioritatii se face in termen de 12 luni de la data depozitului anterior. In acest caz cererea anterioara se considera retrasa.
(8) Prioritatea poate fi stabilita in baza citorva cereri depuse anterior, respectindu-se pentru fiecare din ele termenul prevazut la alin. (7).
(9) Prioritatea inventiei nu poate fi stabilita la data depozitului national reglementar, in cazul in care in el a fost deja invocata prioritatea.
(10) Prioritatea inventiei nu poate fi refuzata din motiv ca anumite elemente ale acesteia, pentru care se revendica prioritatea, nu figureaza printre revendicarile formulate in cererea depusa in tara de origine, cu conditia ca toate documentele depuse o data cu aceasta cerere sa contina elementele respective.

Articolul 13. Corectari din initiativa solicitantului in documentele cererii
(1) In termen de 2 luni de la data depunerii cererii de brevet solicitantul are dreptul sa faca in documentele cererii corectari si precizari, fara a modifica esenta inventiei.
(2) Corectarile si precizarile pot fi facute in cerere si dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), cu conditia platii taxei, nu mai tirziu de la data luarii hotaririi de acordare a brevetului sau de respingere a cererii.
(3) In cazul in care sint mai multi solicitanti, corectarile si precizarile se fac numai cu acordul fiecaruia dintre ei.

Articolul 14. Retragerea cererii
(1) Solicitantul este in drept sa-si retraga cererea de brevet in orice moment, la o data anterioara adoptarii hotaririi de acordare a brevetului sau de respingere a cererii, cu conditia platii taxei stabilite.
(2) In cazul in care sint mai multi solicitanti, cererea se retrage numai cu acordul fiecaruia dintre ei.

Articolul 15. Transformarea cererii
Cererea de brevet de inventie, inclusiv cererea de brevet euroasiatic, poate fi transformata, pastrind prioritatea, printr-un demers al solicitantului, in cerere de inregistrare a modelului de utilitate si viceversa pina la adoptarea hotaririi de acordare a brevetului sau in termen de 3 luni de la data adoptarii hotaririi de respingere a cererii.

Articolul 16. Examinarea cererii
(1) In procesul examinarii cererii de brevet Agentia efectueaza examinarea ei formala si preliminara si, dupa caz, examinarea in fond.
(2) In procesul examinarii formale Agentia, in termen de o luna, controleaza existenta intregului set de documente ale cererii in conformitate cu art. 10. In cazul unui rezultat favorabil Agentia introduce datele cu privire la cerere in Registrul national de cereri de brevet.
(3) In cadrul examinarii preliminare Agentia, in termen de 2 luni:
a) analizeaza conformitatea continutului documentelor cererii cu cerintele stabilite;
b) analizeaza daca obiectul inventiei este brevetabil in conformitate cu art. 4 alin. (2) si alin.(3);
c) analizeaza conformitatea inventiei descrise cu cerintele art. 11;
d) stabileste prioritatea inventiei, dupa caz.
(4) Daca documentele cererii nu corespund cerintelor stabilite, Agentia transmite solicitantului notificare cu propunerea ca in termen de 3 luni de la data expedierii ei sa inlature iregularitatile indicate. Daca solicitantul nu va indeplini aceasta conditie in termenul stabilit sau nu va depune un demers pentru prelungirea acestuia, procedura de examinare a cererii se suspenda si acest fapt se notifica solicitantului.
(5) Daca inventia descrisa se refera la obiecte neprotejate de prezenta lege, Agentia va adopta hotarirea de a respinge cererea si o va notifica solicitantului. Solicitantul poate contesta hotarirea de respingere a cererii in Comisia de apel a Agentiei in termen de 3 luni de la data primirii hotaririi.
(6) Daca in cererea depusa nu este respectata conditia de unitate a inventiei si solicitantul, in termen de 2 luni de la data cind i s-a comunicat aceasta, nu a divizat cererea in conformitate cu alin. (2) al art. 11, in continuare va fi examinat numai primul obiect indicat in revendicari.
(7) In cazul cind cererea intruneste conditiile stabilite, Agentia comunica solicitantului despre includerea cererii in procedura urmatoare.
(8) La un demers in scris al solicitantului, care poate fi depus la Agentie concomitent cu cerera sau in termen de 30 de luni de la data acesteia, cererea va fi examinata cu sau fara examinarea in fond. In cazul neprezentarii demersului in termenul indicat, cererea se considera retrasa.
(9) Daca solicitantul, in termenul indicat la alin. (8), se pronunta in scris pentru eliberarea brevetului pe raspunderea sa, Agentia verifica daca inventia descrisa corespunde conditiilor de brevetabilitate, specificate la art. 4-8 din prezenta lege, si in baza raportului de examinare adopta hotarirea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii.
(10) Solicitantul sau alte persoane interesate au dreptul sa ceara efectuarea cercetarii documentare privind cererea, pentru determinarea stadiului anterior in raport cu care poate fi analizata brevetabilitatea inventiei.Modul de efectuare a cercetarii documentare si de prezentare a datelor documentarii se stabileste de Agentie.
(11) Examinarea in fond a cererii se efectueaza in termen de 18 luni de la data demersului respectiv. Modul de examinare in fond a cererii se stabileste conform regulilor aprobate de Agentie in baza prezentei legi.
(12) Demersul privind examinarea in fond a cererii poate fi depus la Agentie si de catre terte persoane in termen de 30 de luni de la data depozitului national reglementar. Solicitantului i se aduc la cunostinta demersurile depuse de catre terti.
(13) La examinarea in fond a cererii Agentia analizeaza daca inventia descrisa corespunde conditiilor de brevetabilitate conform art.4-8 din prezenta lege si in baza raportului de examinare adopta hotarirea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii.
(14) Agentia are dreptul sa ceara solicitantului informatii suplimentare referitoare la inventie, fara de care examinarea cererii nu este posibila.Informatia suplimentara se prezinta de catre solicitant in termen de 3 luni de la data expedierii notificarii si nu trebuie sa modifice esenta inventiei.

Articolul 17. Publicarea cererii
(1) Dupa expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului national reglementar sau, daca a fost invocata prioritatea, de la data prioritatii, Agentia publica datele cu privire la cerere in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (in continuare - Buletin Oficial).
Componenta datelor pentru publicare se stabileste de Agentie.
(2) Solicitantul poate cere printr-un demers publicarea datelor privind cererea intr-un termen mai scurt decit cel stabilit, cu conditia sa plateasca taxa de publicare.
(3) Odata cu publicarea in Buletinul Oficial a datelor privind cererea, Agentia pune la dispozitia publicului, in biblioteca sa, documentele depozitului national reglementar.
(4) Nu se publica datele privind cererea daca:v a) a fost luata hotarirea de acordare a brevetului;
b) a fost luata hotarirea de respingere a cererii, posibilitatile de contestare a acestei hotariri fiind epuizate;
c) cererea a fost retrasa.

Articolul 18. Publicarea hotaririi de acordare a brevetului
In termen de 3 luni de la data comunicarii solicitantului despre hotarirea de acordare a brevetului, Agentia inregistreaza brevetul in Registrul national de brevete de inventie si publica in Buletinul Oficial datele despre acesta. Componenta datelor pentru publicare se stabileste de Agentie.

Articolul 19. Contestarea hotaririi de acordare a brevetului
(1) Orice persoana interesata are dreptul sa depuna la Agentie o contestatie motivata privind hotarirea de acordare a brevetului in termen de 6 luni de la data publicarii in Buletinul Oficial a datelor privind acordarea lui, daca nu este indeplinita cel putin una din conditiile prevazute la art. 4-8.
(2) Contestatia impotriva hotaririi de acordare a brevetului se considera depusa numai dupa platirea taxei stabilite.
(3) Contestatia impotriva hotaririi de acordare a brevetului o examineaza Comisia de apel a Agentiei in modul si in termenele stabilite la art. 36.
(4) Rezultatele examinarii contestatiilor se publica in Buletinul Oficial.

Articolul 20. Eliberarea brevetului
(1) Daca nu au fost inaintate contestatii impotriva hotaririi de acordare a brevetului publicate sau daca cotestatia depusa a fost respinsa, Agentia va elibera brevetul persoanei indreptatite cu conditia platii taxei stabilite. Eliberarea brevetului nu poate fi refuzata, iar brevetul nu poate fi invalidat din motivul ca vinzarea produsului brevetat sau obtinut printr-un procedeu brevetat este supusa unor interdictii sau restrictii ce rezulta din legislatia nationala.
(2) Concomitent cu eliberarea brevetului se publica descrierea, revendicarile, desenele, rezumatul si datele privind eliberarea brevetului.
(3) Daca sint mai multi titulari, brevetul se elibereaza numai unuia in baza acordului incheiat intre ei, iar ceilalti au dreptul la o copie a brevetului.
(4) Daca solicitantul si inventatorul sint persoane diferite, inventatorul are dreptul la o copie a brevetului.

Articolul 20/1. Protectia complementara pentru produsele farmaceutice si fitofarmaceutice
(1) Titularul brevetului de inventie pentru produsul farmaceutic si fitofarmaceutic care a obtinut autorizatia de comercializare a produsului, beneficiaza de un termen complementar de protectie a inventiei, echivalent cu termenul care s-a scurs de la data depozitului national reglementar pina la data autorizarii acestei comercializari, dar care nu va depasi 5 ani.
(2) Termenul complementar de protectie pentru produsele farmaceutice si fitofarmaceutice se acorda la cererea titularului de brevet si se confirma printr-un certificat eliberat de Agentie. Certificatul ofera aceleasi drepturi conferite de brevetul de baza si da nastere acelorasi drepturi si obligatii. Pe durata valabilitatii certificatului, titularul este obligat sa plateasca anual taxe legale de mentinere in vigoare a certificatului.
(3) Cererea, care include datele de identificare ale solicitantului, numarul brevetului, data si numarul autorizatiei de comercializare a produsului acordate, se depune la Agentie in termen de 6 luni de la data acordarii autorizatiei de comercializare a produsului farmaceutic si fitofarmaceutic.Daca autorizatia de comercializare a produsului a fost acordata inainte de eliberarea brevetului de baza, cererea trebuie sa fie depusa in termen de 6 luni de la data eliberarii brevetului.
(4) La cerere se anexeaza:
a) copia autorizatiei de comercializare a produsului farmaceutic si fitofarmaceutic;
b) dovada de plata a taxei stabilite.
(5) Hotarirea de eliberare a certificatului se publica in Buletinul Oficial si se inscrie in Registrul national al brevetelor de inventie. Termenul publicarii si lista datelor pentru publicare se stabilesc de Agentie.
(6) Se poate acorda certificat pentru orice produs care, la 14 decembrie 2000, era protejat printr-un brevet de baza, valabil pe teritoriul Republicii Moldova, si pentru care s-a obtinut prima autorizatie de plasare pe piata in calitate de produs farmaceutic sau fitofarmaceutic dupa 1 ianuarie 1993.
(7) Cererile pentru eliberarea certificatelor, in conformitate cu alin.(6), se depun incepind cu 1 ianuarie 2003.

Articolul 21. Repunerea in termen
(1) Termenele prevazute de procedura de examinare a cererii si omise de catre solicitant pot fi restabilite, achitindu-se taxa respectiva, cu exceptia termenelor stabilite in alin. (8) al art. 10 si in alin. (8) al art. 16.
(2) Cererea de restabilire a termenelor omise se depune de catre solicitant in cel tirziu 6 luni de la data expirarii lor.


Capitolul IV
DREPTURI SI OBLIGATII

Artiolul 22. Drepturile titularului brevetului
(1) Titularul brevetului are dreptul exclusiv asupra inventiei protejate prin brevet care consta in dreptul de exploatare a inventiei, daca exploatarea nu lezeaza drepturile altor titulari, dreptul de a dispune de brevet si dreptul de a interzice tertilor sa efectueze fara acordul sau urmatoarele actiuni: sa fabrice, sa foloseasca, sa ofere spre vinzare, sa vinda sau sa importe in aceste scopuri produsul brevetat sau produsul obtinut prin procedeul brevetat.
(2) In cazul mai multor titulari ai brevetului raporturile privind exploatarea inventiei protejate prin brevet se stabilesc printr-un acord incheiat intre acestia. Daca un asemenea acord nu exista, fiecare titular are dreptul sa exploateze inventia integral dupa vointa sa, sa intenteze un proces in legatura cu incalcarea dreptului exclusiv impotriva oricarei persoane care exploateaza inventia fara autorizatia cotitularilor, insa nu are dreptul, fara acordul acestora, sa incheie contracte de licenta si sa efectueze orice cesionare a drepturilor asupra brevetului, sa renunte la brevet fara a-i anunta pe cotitulari.

Articolul 23. Incalcarea dreptului exclusiv al titularului
(1) Se considera incalcare a dreptului exclusiv al titularului brevetului efectuarea de catre terti, fara acordul acestuia, a urmatoarelor actiuni:
a) fabricarea, folosirea, importul, oferirea spre vinzare, vinzarea, alt mod de punere in circulatie economica sau stocarea in acest scop a produsului, obtinut prin aplicarea inventiei protejate prin brevet;
b) folosirea procedeului, in cazul in care obiectul brevetului este un procedeu, precum si folosirea, oferirea spre vinzare, vinzarea sau importarea in aceste scopuri a produsului obtinut prin procedeu brevetat;
c) indemnarea tertilor la efectuarea actiunilor indicate mai sus.
(2) Un produs se considera fabricat conform inventiei protejate prin brevet, iar un procedeu protejat prin brevet - aplicat, daca in acesta este folosit fiecare element al inventiei inclus intr-o revendicare independenta.
(3) Actiunea brevetului pentru procedeul de obtinere a unui produs se extinde si asupra produsului obtinut prin acest procedeu.
(4) La examinarea cazurilor de incalcare a drepturilor titularului, daca obiectul brevetului este un procedeu de obtinere a unui produs, instanta judecatoreasca va cere piritului sa demonstreze ca procedeul folosit la obtinerea acestui produs este diferit de procedeul brevetat. Pina la prezentarea probei contrarii, orice produs identic, fabricat fara consimtamintul titularului brevetului, este considerat ca fiind obtinut prin procedeul brevetat daca produsul este nou si/sau daca probabilitatea ca produsul a fost obtinut prin procedeul brevetat este mare, iar titularul brevetului, desi a depus eforturi rezonabile, nu a reusit sa stabileasca ce procedeu a fost, de fapt, folosit.
(5) In cazul prezentarii probei contrarii, drepturile piritului, legate de protectia secretelor sale industriale si comerciale, vor fi asigurate.

Articolul 24. Actiunile nerecunoscute drept incalcare a dreptului exclusiv al titularului
(1) Nu constituie incalcare a dreptului exclusiv al titularului brevetului folosirea inventiei protejate prin brevet:
a) in constructia sau la exploatarea oricaror mijloace de transport apartinind tarilor membre ale conventiilor internationale privind inventiile la care Republica Moldova este parte, cu conditia ca aceste mijloace de transport se afla temporar sau accidental pe teritoriul republicii si ca inventia se foloseste exclusiv pentru nevoile mijloacelor de transport;
b) la efectuarea cercetarilor sau experimentelor stiintifice in scopul determinarii aplicabilitatii obiectului inventiei sau in scopuri necomerciale;
c) in timpul calamitatilor naturale, catastrofelor, epidemiilor si in alte situatii exceptionale;
d) la prepararea de o singura data a medicamentelor dupa reteta medicului;
e) intr-un cadru privat, pentru scopuri necomerciale.
(2) Folosirea specificata la alin.(1) se admite sub rezerva ca ea sa nu aduca atingere intr-un mod nejustificat folosirii normale a inventiei protejate prin brevet si sa nu lezeze nejustificat interesele legitime ale titularului brevetului, tinind cont de interesele legitime ale tertilor. In caz contrar, titularul brevetului este in drept sa ceara o compensare corespunzatoare a pierderilor suportate prin folosirea neautorizata a inventiei.
(3) Nu constituie o incalcare a drepturilor titularului brevetului actiunile autoritatilor publice in cazul in care acestea actioneaza cu buna-credinta in cadrul administrarii prezentei legi.

Articolul 25. Intinderea protectiei juridice
Intinderea protectiei juridice, acordate prin brevet, se determina de continutul revendicarilor. Descrierea si desenele sint destinate numai explicarii acestor revendicari.

Articolul 26. Protectia juridica provizorie
(1) Inventia este protejata provizoriu conform revendicarilor acesteia, de la data publicarii cererii si pina la publicarea datelor privind brevetul.
(2) Protectia juridica provizorie se considera in vigoare numai in cazul eliberarii brevetului.
(3) Persoana fizica sau juridica care a exploatat inventia in perioada indicata la alin. (1) plateste titularului brevetului, dupa obtinerea brevetului, o compensatie baneasca. Cuantumul compensatiei se stabileste prin acordul dintre parti.
(4) Prevederile alin. (3) se extind asupra inventiei de la data cind solicitantul notifica depunerea cererii de brevet persoanei care a folosit inventia, daca aceasta data este anterioara datei publicarii informatiei privind cererea.

Articolul 27. Dreptul de folosire anterioara
(1) Orice persoana fizica sau juridica care pina la data prioritatii inventiei a folosit o inventie identica creata de catre ea independent de autorul inventiei sau a realizat pregatirile necesare pentru aceasta are dreptul sa foloseasca in continuare inventia in mod gratuit, fara autorizatia titularului, fara a mari volumul de productie (drept de folosire anterioara).
(2) Dreptul de folosire anterioara poate fi transmis altei persoane fizice sau juridice numai impreuna cu patrimoniul, in care a fost folosita inventia identica ori s-au desfasurat pregatirile pentru aceasta.

Articolul 28. Nulitatea brevetului
In decursul termenului de valabilitate brevetul poate fi declarat nul, integral sau partial, in cazurile cind:
a) inventia protejata nu indeplineste conditiile de brevetabilitate, stabilite prin prezenta lege;
b) in revendicari exista elemente care au lipsit in documentele initiale ale cererii;
c) esenta inventiei nu a fost dezvaluita deplin si clar in descriere;
d) in brevet nu a fost indicat corect inventatorul sau titularul.

Articolul 29. Renuntarea la brevet
(1) Titularul are dreptul sa renunte la brevet integral sau partial.
(2) Daca unul din titulari renunta la brevet, valabilitatea brevetului nu se suspenda si brevetul ramine in posesia celorlalti titulari.
(3) Renuntarea produce efecte de la data instiintarii scrise privind intentia de a renunta la brevet, primite de Agentie de la titular.
(4) Agentia inregistreaza renuntarea la brevet si publica informatia despre aceasta in Buletinul Oficial in termen de 3 luni de la data primirii avizului in scris de la titular.
(5) Titularul are obligatia, concomitent cu depunerea notificarii scrise la Agentie, sa comunice inventatorului intentia sa de a renunta la brevet. In acest caz inventatorul, timp de 3 luni de la data cind titularul i-a notificat in scris intentia sa de a renunta la brevet, are dreptul preferential de a obtine brevetul pe numele sau.
(6) Daca brevetul este obiectul unui contract de licenta, renuntarea la brevet este posibila numai cu acordul licentiatului.

Articolul 30. Incetarea valabilitatii brevetului inainte de termen
(1) Valabilitatea brevetului se suspenda anticipat in urmatoarele cazuri:
a) cind brevetul se considera nevalabil in conformitate cu art. 28;
b) in baza cererii titularului brevetului, depuse la Agentie in conformitate cu art. 29;
c) cind taxa pentru mentinerea in vigoare a brevetului nu se plateste in termenul stabilit.
(2) Agentia publica in Buletinul Oficial datele privind incetarea inainte de termen a valabilitatii brevetului.
(3) Valabilitatea brevetului, care a incetat din cauza neplatii taxei, poate fi restabilita in termen de 6 luni de la data publicarii hotaririi privind incetarea inainte de termen a valabilitatii brevetului, cu conditia platii taxei respective.

Articolul 31. Dreptul de folosire posterioara
(1) Orice persoana fizica sau juridica care, in perioada de la incetarea valabilitatii brevetului pina la data revalidarii lui, a folosit inventia protejata prin brevet sau a facut pregatirile necesare pentru aceasta are dreptul de a folosi in continuare, fara autorizatia titularului, fara a mari volumul de productie (drept de folosire posterioara).
(2) Dreptul de folosire posterioara poate fi transmis altei persoane fizice sau juridice numai impreuna cu patrimoniul, in care a fost folosita inventia ori s-au desfasurat pregatirile pentru aceasta.

Articolul 32. Transmitrea drepturilor
(1) Dreptul asupra brevetului, drepturile care rezulta din inregistrarea cererii de brevet si drepturile care rezulta din brevet pot fi transmise integral sau partial.
(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, prin contract de licenta exclusiva sau neexclusiva, precum si prin succesiune ori mostenire legala sau testamentara.
(3) Drepturile transmise prin contract in temeiul alin. (2) produc efect pentru terti si conditioneaza modificarea statutului juridic al brevetului din momentul inregistrarii contractului la Agentie.
(4) In conformitate cu contractul de licenta, titularul brevetului (licentiarul) acorda altei persoane fizice sau juridice (licentiatului) dreptul de folosire a inventiei protejate prin brevet, in volumul stipulat in contract. La rindul sau, licentiatul isi asuma obligatia sa achite licentiarului platile stipulate in contract si sa efectueze alte actiuni prevazute de contract.
(5) In conformitate cu contractul de licenta exclusiva, licentiarul transmite catre licentiat dreptul exclusiv de folosire a inventiei, in limitele specificate in contract, pastrindu-si dreptul de folosire a acelei parti a inventiei care nu a fost transmisa licentiatului.
(6) In conformitate cu contractul de licenta neexclusiva (simpla) licentiarul, acordind licentiatului dreptul de folosire a inventiei, isi rezerva toate drepturile dobindite prin brevet, inclusiv dreptul de a acorda licente unor terte persoane.
(7) Nu se admite, conform legislatiei in vigoare, includerea in contractul de licenta a practicilor sau a conditiilor care pot genera o folosinta abuziva a drepturilor de proprietate industriala, avind un efect prejudiciabil asupra concurentei pe piata respectiva, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de catre licentiat a informatiei tehnice licentiarului, conditii care impiedica contestarea validitatii sau impunerea unui pachet obligatoriu de conditii ale licentierii.
(8) Datele privind modificarea statutului juridic al brevetului se publica in Buletinul Oficial. Componenta datelor pentru publicare se stabileste de Agentie.

Articolul 33. Alta folosire fara autorizarea titularului brevetului
(1) Instantele judecatoresti pot autoriza folosirea unei inventii protejate (pot acorda licenta obligatorie neexclusiva), fara permisiunea titularului brevetului, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) autorizarea acestei folosiri se va baza pe examinarea tuturor circumstantelor proprii acesteia;
b) o atare folosire va fi permisa numai in cazul cind, inaintea acestei folosiri, presupusul beneficiar s-a straduit sa obtina autorizarea de la titularul brevetului in conditii si in modalitati comerciale rezonabile, dar, cu toate eforturile sale, nu a reusit sa faca acest lucru intr-un termen rezonabil. Derogarea de la prevederea data se admite numai in cazul unei situatii nationale critice sau in cazul altor circumstante de extrema urgenta ori in caz de folosire in scopuri publice necomerciale. In aceste cazuri, titularul brevetului este avizat in cel mai scurt timp;
c) intinderea si durata unei atare folosiri vor fi limitate la scopurile pentru care aceasta a fost autorizata, iar in cazul tehnologiei de semiconductori, folosirea respectiva va fi destinata numai scopurilor publice necomerciale sau remedierii unei practici care a fost determinata, in baza unei proceduri judiciare sau administrative, ca fiind anticoncurentiala;
d) o atare folosire va fi neexclusiva si netransmisibila, cu exceptia partii din intreprindere sau a activelor imateriale care efectueaza aceasta folosire;
e) orice folosire de acest gen va fi autorizata in principal pentru aprovizionarea pietei interne;
f) autorizarea unei atare folosiri urmeaza a fi anulata, sub rezerva ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate sa fie protejate intr-un mod adecvat, daca si atunci cind circumstantele care au condus la aceasta inceteaza sa existe si este evident ca nu vor reaparea. Instanta judecatoreasca este abilitata sa reexamineze cauza pe baza de cerere motivata daca circumstantele date continua sa existe;
g) titularul brevetului va primi o remunerare adecvata, corespunzatoare fiecarui caz in parte, cu luarea in considerare a valorii economice a autorizarii;
h) valabilitatea oricarei hotariri privind autorizarea unei atare folosiri si orice hotarire referitoare la remunerarea prevazuta pentru o atare folosire vor putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau al altei revizuiri independente efectuate de autoritatile ierarhic superioare;
i) prevederile lit.b) si e) din prezentul alineat nu se aplica in cazul in care o atare folosire este permisa pentru a remedia o practica considerata anticoncurentiala ca urmare a unor proceduri judiciare sau administrative. Necesitatea de a corecta practicile anticoncurentiale poate fi luata in considerare la stabilirea remunerarii acordate in astfel de cazuri. Instantele judecatoresti trebuie sa fie abilitate sa refuze anularea autorizarii, daca si atunci cind circumstantele care au condus la aceasta autorizare risca sa se produca din nou;
j) in cazurile in care o atare folosire este autorizata pentru exploatarea unui brevet de inventie (in continuare - al doilea brevet) care nu poate fi exploatat fara a leza drepturile obtinute in baza unui alt brevet de inventie (in continuare - primul brevet), se respecta urmatoarele conditii suplimentare:
- inventia revendicata in cel de al doilea brevet presupune un progres tehnic important, de un interes economic substantial, in raport cu inventia revendicata in primul brevet;
- titularul primului brevet are dreptul la o licenta reciproca in conditii rezonabile pentru folosirea inventiei revendicate in cel de al doilea brevet;
- folosirea autorizata in privinta primului brevet este netransmisibila, cu exceptia cazului cind acesta se transmite impreuna cu al doilea brevet.
(2) Hotarirea instantei judecatoresti de acordare a licentei obligatorii neexclusive se comunica de catre titularul licentei, in termen de 10 zile, Agentiei care, in termen de 3 luni de la data comunicarii, inscrie datele privind licenta obligatorie neexclusiva acordata, precum si informatia referitoare la modificarile survenite in legatura cu acordarea acestei licente, in Registrul national de brevete de inventie si le publica in Buletinul Oficial.
(3) Daca titularul licentei obligatorii neexclusive, in termen de 1 an de la data obtinerii acesteia, nu a intreprins nimic in ceea ce priveste pregatirea de a aplica inventia, licenta obligatorie neexclusiva poate fi anulata prin hotarire a instantei judecatoresti. Valabilitatea licentei obligatorii neexclusive inceteaza in orice caz daca titularul licentei nu a inceput aplicarea inventiei in termen de 2 ani de la data obtinerii acesteia.


Capitolul V
APARAREA DREPTURILOR INVENTATORILOR SI TITULARILOR

Articolul 34. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor inventatorilor
(1) Insusirea calitatii de autor, constringerea la coautorat, divulgarea esentei inventiei, pina la depunerea cererii, fara consimtamintul inventatorului constituie incalcari ale drepturilor acestuia si se pedepsesc cu privatiune de libertate sau cu amenda in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Pentru divulgarea esentei inventiei pina la publicarea cererii, persoanele cu functii de raspundere si salariatii Agentiei poarta raspundere disciplinara si administrativa, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Articolul 35. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor titularilor
(1) Exploatarea de catre orice persoana fizica sau juridica a inventiei protejate prin brevet nerespectind prezenta lege se considera incalcare a drepturilor titularului.
(2) La cererea titularului brevetului, incalcarea drepturilor acestuia trebuie sa inceteze, iar persoana recunoscuta vinovata este obligata sa plateasca titularului brevetului suma suficienta pentru a compensa paguba cauzata prin incalcarea dreptului titularului brevetului inclusiv cistigul nerealizat, precum si sa achite cheltuielile care vor putea cuprinde onorariile de avocat corespunzatoare.
(3) Produsele care conditioneaza lezarea drepturilor titularului brevetului se scot, fara a fi compensata valoarea lor, din circuitul economic intr-un mod care sa minimalizeze riscul cauzarii de noi prejudicii sau sint distruse.
(4) Partea lezata poate cere ca materia prima si materialele folosite la fabricarea produselor specificate la alin.(3) sa fie scoase, fara a fi compensata valoarea lor, din circuitul economic intr-un mod care sa minimalizeze riscul cauzarii de noi prejudicii. In acest caz, masurile corective solicitate trebuie sa fie comensurabile cu gravitatea actiunii, tinindu-se cont de interesele tertilor.
(5) In cazul incalcarii repetate a drepturilor titularului, marimea amenzii se dubleaza.
(6) Cerintele fata de persoana care incalca drepturile titularului pot fi inaintate si de catre posesorul licentei exclusive, daca contractul de licenta nu prevede altfel.

Articolul 36. Modul de examinare a litigiilor
(1) Litigiile persoanelor fizice si juridice legate de aplicarea prezentei legi se examineaza de catre Comisia de apel a Agentiei, de catre instanta judecatoreasca sau arbitrajul specializat.
(2) Comisia de apel examineaza contestatiile privind:
a) suspendarea procedurii cu privire la cerere;
b) acordarea brevetului sau respingerea cererii;
c) stabilirea prioritatii sau nerecunoasterea unei prioritati;
d) revalidarea brevetului;
e) anularea brevetului.
(3) Comisia de apel examineaza contestatiile in termen de 3 luni de la data depunerii acestora.
(4) Comisia de apel comunica solicitantului sau titularului contestatiile depuse de catre terti.
(5) Comisia de apel in termen de o luna notifica persoanelor interesate decizia luata.
(6) Persoanele care nu sint de acord cu decizia Comisiei de apel sint in drept in termen de 3 luni de la data expedierii notificarii sa se adreseze instantei judecatoresti sau arbitrajului.
(7) Instanta judecatoreasca sau arbitrajul in conformitate cu atributiile lor sint in drept sa examineze litigii privind:
a) calitatea de autor al inventiei;
b) stabilirea titularului;
c) incalcarea dreptului exclusiv asupra inventiei si a altor drepturi patrimoniale ale titularului, dobindite prin brevet;
d) incheierea si executarea contractelor de licenta pentru aplicarea inventiei;
e) dreptul de folosire anterioara si posterioara;
f) plata remuneratiei datorate inventatorului de catre patron;
g) plata compensatiilor prevazute prin prezenta lege;
h) revizuirea judiciara a oricarei decizii referitoare la revocarea sau incetarea valabilitatii unui brevet;
i) alte litigii ce tin de protectia drepturilor dobindite prin brevet.


Capitolul VI
DISPOZITII FINALE

Articolul 37. Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale
(1) Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale este o autoritate a administratiei publice centrale care isi desfasoara activitatea pe principii de autogestiune si autofinantare, care realizeaza protectia juridica a proprietatii industriale pe teritoriul republicii si este subordonata Guvernului.
(2) Sursele de finantare a activitatii Agentiei se constituie din taxele, profitul de pe urma prestarii serviciilor si din mijloacele bugetului de stat.
(3) Mijloacele intrate in conturile Agentiei sub forma de taxe, inclusiv cele in valuta straina se folosesc de Agentie pentru dotarea sa tehnica, crearea sistemului automatizat si a fondului de informare brevetara si utilizarea acestora, pentru pregatirea si stimularea personalului.
(4) Agentia reprezinta Republica Moldova in organizatiile internationale si interstatale pentru protectia proprietatii industriale si intretine relatii de cooperare cu ele in acest domeniu.
(5) Agentia este independenta in adoptarea hotaririlor privind protectia juridica a inventiilor. Aceste hotariri pot fi atacate numai pe cale judiciara.
(6) In conformitate cu prezenta lege, Agentia receptioneaza cererile de brevet, le inregistreaza si le examineaza, elibereaza brevete, publica date oficiale, editeaza Buletinul Oficial, elaboreaza acte legislative si alte acte normative in domeniul protectiei proprietatii industriale.
(7) Agentia administreaza, conserva si completeaza Colectia nationala de brevete, prin achizitii si schimburi de informatie cu organizatiile internationale si oficiile de brevete din strainatate, difuzeaza informatia despre brevete, informeaza, la cerere, despre stadiul tehnicii, precum si efectueaza pregatirea personalului in domeniul protectiei proprietatii industriale.
(8) Agentia este depozitul Registrului national de cereri de brevet si Registrului national de brevete de inventie.

Articolul 38. Brevetarea inventiilor in strainatate
(1) Brevetarea in strainatate a inventiilor create in Republica Moldova se efectueaza dupa 3 luni de la data depunerii cererii la Agentie.
(2) Brevetarea inventiilor in strainatate se poate efectua prin cerere internationala depusa in conformitate cu Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor (P C T), prin procedura altor conventii internationale sau regionale la care Republica Moldova este parte.
(3) Agentia are calitatea de oficiu receptor pentru cererile depuse in conformitate cu alin. (2).

Articolul 39. Taxele de brevetare
(1) Depunerea cererii de brevet, publicarea, examinarea cererii, eliberarea brevetului, mentinerea lui in vigoare, precum si efectuarea altor actiuni cu semnificatie juridica privind cererile si brevetele, sint supuse taxelor de brevetare. Taxele pentru actiunile ce tin de protectia inventiilor, cuantumul lor si termenele de plata se reglementeaza in modul stabilit de Guvern.
(2) Taxele sa platesc de catre solicitant, titular, precum si de alte persoane fizice sau juridice interesate.

Articolul 40. Stimularea de catre stat a crearii si exploatarii inventiilor
Statul stimuleaza crearea si exploatarea inventiilor. Metodele si mijloacele de stimulare se stabilesc prin acte legislative si hotariri corespunzatoare.

Articolul 41. Drepturile persoanelor fizice si juridice straine
Persoanele fizice si juridice straine din tarile membre ale tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte beneficiaza de drepturile acordate prin prezenta lege la fel ca si persoanele fizice si juridice ale Republicii Moldova. Prevederile prezentei legi sint aplicabile si in cadrul acordurilor bilaterale sau relatiilor de reciprocitate.

Articolul 42. Tratatele internationale
Daca tratatul international la care Republica Moldova este parte stabileste alte prevederi decit cele cuprinse in prezenta lege, se aplica prevederile tratatului international.


Capitolul VII
DISPOZITII TRANZITORII

Articolul 43
Prezenta lege se pune in aplicare la 3 luni de la data publicarii.

Articolul 44
Pina la punerea legislatiei in concordanta cu prezenta lege se vor aplica prevederile actelor normative in vigoare ce nu contravin acestei legi.

Articolul 45
Se stabileste ca:
certificatele de autor ale U.R.S.S. pentru inventii se considera valabile in Republica Moldova in conformitate cu legislatia in vigoare la data eliberarii lor;
inventatorii in comun cu solicitantii pot face demersuri privind eliberarea brevetelor Republicii Moldova pentru inventiile protejate prin certificatele de autor ale U.R.S.S., pentru care nu a expirat termenul de 20 de ani de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de autor. In cazul eliberarii unor astfel de brevete, valabilitatea certificatelor de autor corespunzatoare ale U.R.S.S. in Republica Moldova inceteaza. Termenul de valabilitate a brevetelor mentionate constituie 20 de ani de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de autor. Litigiile privind eliberarea brevetelor Republicii Moldova pentru inventiile protejate prin certificate de autor ale U.R.S.S. se solutioneaza pe cale judiciara;
orice persoana, care pina la data depunerii demersului de eliberare a brevetului Republicii Moldova pentru o inventie protejata prin certificat de autor al U.R.S.S., in interesele afacerii sale sau ale intreprinderii sale a exploatat in Republica Moldova inventia in cauza sau a efectuat in acest scop pregatirile necesare, este in drept sa continuie exploatarea inventiei sau sa o exploateze in conformitate cu aceste pregatiri fara a incheia un acord cu titularul brevetului. Totodata, autorului inventiei i se plateste o remuneratie in marimea si modul stabilite de Guvern;
certificatul de autor al U.R.S.S. poate fi recunoscut nevalabil in modul stabilit prin prezenta lege in cazul necorespunderii inventiei conditiilor de brevetabilitate, stabilite prin legislatia in vigoare la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de autor;
cererile de eliberare a brevetelor Republicii Moldova pentru inventiile, procedura de examinare a carora nu s-a incheiat pina la data punerii in aplicare a prezentei legi, se examineaza in modul stabilit prin aceasta lege. In acest caz corespunderea inventiilor conditiilor de brevetabilitate se determina in conformitate cu legislatia in vigoare la data depunerii cererii;
brevetele Republicii Moldova eliberate pina la punerea in aplicare a prezentei legi se echivaleaza, in ceea ce priveste raporturile de drept, cu brevetele eliberate in conformitate cu prezenta lege.

Articolul 46
Guvernul, in termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislatiei in vigoare in conformitate cu prezenta lege;
- va pune propriile acte normative in concordanta cu legea respectiva;
- va asigura reexaminarea si anularea de catre ministere si departamente a actelor lor normative contrare acestei legi.

SERVICII | ECHIPA | ASISTENTA JURIDICA | BURSA DE MARCI SI INVENTII | CONTACTATI-NE